ಗೆಝೆಟೆಡ್ ಇತರೆ ಆದೇಶಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿತರಣಾ ದಿನಾಂಕ ಒ.ಒ.ನಂ. ಕಚೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ (ಪಿಡಿಎಫ್ ಪುಟಗಳು) ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ವಿವರಣೆ
1 09/09/2020 OO No.P.39/09/GAZ/2020 View Attachment Civil Engg Shri. Sunny Romana Looking after arrangement of Shri. Sunny Romana, Dy. CE/East/CN/BNC by Shri. Devendra Gupta, Dy. CE/North/CN/BNC
2 05/09/2020 OO No.P.37/09/GAZ/2020 View Attachment Civil Engg CE/CN/North Looking after arrangement of Functions and duties of CE/CN/North by CE/CN/South.
3 18/03/2020 P (CN)483/Gaz/Pay fix View Attachment Civil Engineering Shri Atul Kumar Kankane Pay fixation memorandum on grant of HA Grade
4 09/03/2020 MEMORANDUM View Attachment STORES Shri R.SOUNDARARAJAN, CMM/CN/BNC SANCTION OF LEAVE.
5 03/03/2020 O.O.No.P.09 View Attachment ENGINEERING Shri K.Rajanna, AXEN/CN/East/BNC RETIREMENT OFFICE ORDER.
6 25/02/2020 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri Saurabh Srivastava, Dy.CE/CN-IV/UBL FIXATION OF PAY.
7 25/02/2020 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri P.R.S.Raman, CE/East/CN/BNC FIXATION OF PAY.
8 25/02/2020 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri T.P.R.Narayana Rao, CE/North/CN/BNC. FIXATION OF PAY.
9 24/02/2020 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri B.Ramasubbaiah, Dy.CE/CN/Works/BNC & Shri Pradeep Kumar, Dy.CE/CN/West-I/BNC SURRENDER OF LEAVE ON AVERAGE PAY FOR ENCASHMENT OF LAP FOR 10 DAYS.
10 20/02/2020 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri Atul Kumar Kankane Sanction of Sick CTL in f/o. shri Atul Kumar Kankane ,CE/CN/South/BNC
11 17/02/2020 MEMORANDUM View Attachment ELECTRICAL Shri Ram Niwas Meena, CEE/CN/BNC REIMBURSEMENT FOR PURCHASE OF LAPTOP.
12 05/02/2020 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri K.RENUKANANDA SHETTY, AXEN/CN/PLG./UBL SANCTION OF COMPOSITE GRANT
13 30/01/2020 O.O.no.P.05 View Attachment ENGINEERING CE/Plg./CN/BNC GAZETTED ARRANGEMENTS.
14 30/01/2020 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri Atul Kumar Kankane, CE/South/CN/BNC SANCTION OF CTL.
15 30/01/2020 O.O.No.P.04 View Attachment ENGINEERING Shri P.MOHANAN, Dy.CE/Genl./CN/BNC GAZETTED ARRANGEMENTS.
16 28/01/2020 MEMORANDUM View Attachment S&T Shri K.ARASU, Dy.CSTE/CN/BNC FIXATION OF PAY.
17 22/01/2020 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri R.K.SINGH, CE/West/CN/BNC REIMBURSEMENT FOR PURCHASE OF LAPTOP.
18 22/01/2020 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri R.K.SINGH, CE/West/CN/BNC SURRENDER OF LEAVE ON AVERAGE PAY FOR ENCASHMENT OF LAP OF 10 DAYS.
19 14/01/2020 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri P.V.V.Satyanarayana, Dy.CE/CN/MYS & Shri Nauhavat Singh, AXEN/CN/BGM SANCTION OF COMPOSITE TRANSFER GRANT & CONVEYANCE CHARGES.
20 13/01/2020 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri P.KAMESWARA VARMA, Dy.CE/CN/Survey/BNC REIMBURSEMENT OF TUITION
21 09/01/2020 MEMORANDUM View Attachment S&T Smt.RATI JOHRI, DSTE/P/BNC SANCTION OF LEAVE OUT OF INDIA.
22 08/01/2020 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri Shubham Srivastava, Dy.CE/CN/V/UBL SANCTION OF LEAVE OUT OF INDIA.
23 23/12/2019 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri K.L.Girish, AXEN/CN/GDG & Shri T.P.R.Narayana Rao, CE/CN/North/BNC ENCASHMENT OF LAP.
24 17/12/2019 O.O.No.P.76 View Attachment ENGINEERING Shri V.Gopal Reddy, Dy.CE/Genl./CN/BNC & Shri P.K.Verma, Dy.CE/Survey/CN/BNC GAZETTED ARRANGEMENTS.
25 12/12/2019 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri Basanta Kumar Raula, XEN/CN/W-II/BNC Reimbursement of Tuition Fees.
26 12/12/2019 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri Barlanki Sree Hari, Dy.CE/CN/I/UBL Sanction of Composite Transfer Grant.
27 05/12/2019 O.O.No.75 View Attachment ALL DEPARTMENTS 33 OFFICERS List of Gazetted Officers in Construction Unit retiring in the Years 2020 to 2024
28 04/12/2019 O.O.No.74 View Attachment ENGINEERING Shri B.T.Ramakrishna,AXEN/CN/BGK Shri B.T.Ramakrishna,AXEN/CN/BGK , superannuation on 29/022019.
29 28/11/2019 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING, S&T Shri A.S.Venugopal,AXEN/CN/Stores/BNC, Shri M.Muthu Kumar,AXEN/CN/Plg./BNC, Shri Prakash Y Guledgud, ASTE/HQ/CN/BNC Nomination of officers for Computer Based Test (CBT) on01/12/19 for the post of Jr.Clerk-Cum-Typist, Goods Guard & Station Master to be Conducted by RRC/UBL.
30 26/11/2019 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri Nauhavat Singh,AXEN/CN/MYS Sanction of Composite Transfer Grant in favour of Gazetted officer.
31 25/11/2019 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri Basanta Kumar Raula, XEN/CN/W-II/BNC Reimbursement of Tution fees -reg
32 25/11/2019 MEMORANDUM View Attachment Personnel Shri Arun Ravichettu,Dy.CPO/CN/BNC Reimbursement for purchase of Laptop-reg
33 22/11/2019 P(CN)675/I/Gaz./Vol.XII View Attachment ENGINEERING A.Chennarayapp,XEN/CN/East/BNC,Kurra Mohan Rao,XEN/CN/UBL,D.Vijaya Bhaskar,AXEN/CN/North/BNC,P.B.Manjunathappa,XEN/CN/CMGR Rotation of Incumbents of Sensitive posts reg
34 21/11/2019 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri K.Uma Mahesh,AXEN/CN/GGVT Surrender of leave Average Pay for Encashment of LAP 10 Days.
35 20/11/2019 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri P.Venugopalu,XEN/CN/RNR Sanction of Composite Transfer Grant in favour of Gazetted officer.
36 18/11/2019 O.O.No.70 View Attachment ELECRTICAL Shri V.SURENDRA NATH, SS/IRSEE/SCR GAZETTED ARRANGEMENTS.
37 13/11/2019 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri ATUL KUMAR KANKANE, CE/CN/South/BNC SANCTION OF LEAVE.
38 31/10/2019 O.O.No.P.66 View Attachment ENGINEERING Shri ShekappaChikkannavar,AXEN/CN/UBL Gazetted arrangements in Civil Engineering Department
39 30/10/2019 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Dy.CE/CN/V/UBL, Dy.CE/CN/MYS CHANGE OF JURISDICTION OF WORKS.
40 17/10/2019 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri LAKSHMAN SINGH, CE/CN/I/UBL, Shri P.KAMESWARA VARMA, Dy.CE/CN/V/UBL, Shri H.SHIVAKUMAR, XEN/CN/Bri/BNC & Shri N.SOMASHEKAR, Dy.CE/CN/DVG SANCTiON OF COMPOSITE TRANSFER GRANT & TRANSPORTATION CHARGES IN FAVOUR OF GAZETTED OFFICERS.
41 17/10/2019 MEMORANDUM View Attachment OPERATING, ENGINEERING Shri N.RAMESH, CTM/Plg./CN/BN & Shri LAKSHMAN SINGH, CE/CN/I/UBL. REIMBURSEMENT OF TUITION FEES.
42 11/10/2019 MEMORANDUM View Attachment ELECRTICAL Shri C.T.ANTO, XEE/CN/TRD/BNC FIXATION OF PAY.
43 04/10/2019 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri A.SUBBA RAO, Ex.XEN/CN/BNC FIXATION OF PAY.
44 01/10/2019 MEMORANDUM View Attachment ELECTRICAL Shri GURNAM SINGH, XEE/CN/UBL FIXATION OF PAY.
45 01/10/2019 MEMORANDUM View Attachment S&T Smt.RATI JOHRI, Dy.CSTE/CN/BNC. FIXATION OF PAY.
46 01/10/2019 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri V.SOMASHEKAR, DY.CE/CN/DVG. FIXATION OF PAY.
47 01/10/2019 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri A.KRUPAVARAM, Dy.CE/ST/CN/BNC. FIXATION OF PAY.
48 01/10/2019 MEMORANDUM View Attachment ELECTRICAL Shri AMAN KATYAL, Dy.CEE/CN/TRD. FIXATION OF PAY.
49 01/10/2019 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri SUNNY ROMANA, Dy.CE/East/CN/BNC. FIXATION OF PAY.
50 24/09/2019 MEMORANDUM View Attachment OPERATING Shri N.Ramesh,CTM/PLG/CN/BNC Surrender of Leave on Average Pay for En-cashment of LAP 10 Days
51 20/09/2019 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri G.S.Pradhan, XEN/CN/Genl/BNC & Shri M.Rajappa, Retd.AXEN/CN/BNC Sanction of Composite Transfer Grant & Transportation Charges.
52 04/09/2019 O.O.No.P.58 View Attachment ENGINEERING Shri N.Subramanian, Retd AXEN/CN/Works/BNC Re-engagement of Retired Railway Officers as Consultant-Engineering Department/Construction Unit/SWR
53 03/09/2019 O.O.No.P.60 View Attachment ENGINEERING Shri Sunny Romana,Dy.CE/East/CN/BNC,Shri Decendra Gupta, Dy.CE/North-I/CN/BNC Gazetted arrangements in Civil Engineering Department.
54 26/08/2019 MEMORANDUM View Attachment ELECRTICAL Sri Anantha Guruswamy,Dy.CEE/CN/UBL, Sri Aman Katyal,Dy.CEE/TRD/CN/BNC Alternative arrangement for looking after duties in Electrical Dept.
55 22/08/2019 MEMORANDUM View Attachment S&T Smt.RASHMI GUPTA, Dy.CSTE/CN/BNC FIXATION OF PAY ON GRANT OF JA GRADE ON REGULAR BASIS.
56 01/08/2019 O.O.No.P.55 View Attachment ENGINEERING Shri N Somashekar,Dy.CE/CN/North-II/BNC Gazetted arrangements.
57 24/07/2019 MEMORANDUM View Attachment Stores , Engineering Shri R.Soundararajan,CMM/CN/BNC, Shri B.Ramasubbaiah,Dy.CE/Works/CN/BNC Sanction of Composite Transfer Grant & Transport Charges
58 23/07/2019 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri T.S.CHANDRASHEKAR, Dy.CE/CN/III/UBL REIMBURSEMENT OF HOSTEL SUBSIDY & TUITION FEES.
59 18/07/2019 MEMORANDUM View Attachment OPERATING Shri N.RAMESH, CTM/Plg. Duties and functions of CTM/Plg. re-designated as CTM/Plg. & CCO/Bengaluru.
60 09/07/2019 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri ATUL KUMAR KANKANE, CE/South/CN/BNC. SANCTION OF SICK LEAVE.
61 05/07/2019 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Alternative arrangements Alternative arrangement for looking after duties in Civil Engg. Dept.
62 03/07/2019 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri T.S.Suraj Kumar,XEN/CN/TK Sanction of Leave out of India in f/o. Shri T.S.Suraj Kumar,XEN/CN/TK
63 28/06/2019 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri Shaik Ashraff Hussain,Dy.CSTE/CN/D&D/BNC Fixation of pay on placement in Selection Grade in f/o. Shri Shaik Ashraff Hussain reg.
64 25/06/2019 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri MUTHU KUMAR, AXEN/Dsg./CN/BNC, Shri SUNNY ROMANA, Dy.CE/Survey/CN/BNC, Shri T.P.NARAYANA RAO, CE/North/CN/BNC. SANCTION OF COMPOSITE TRANSFER GRANT & TRANSPORT/CONVEYANCE CHARGES IN FAVOUR OF OFFICERS.
65 20/06/2019 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING INTERNAL COMPLAINTS COMMITTEE CONSTITUTION OF INTERNAL COMPLAINTS COMMITTEE IN SOUTH WESTERN RAILWAY, BENGALURU CANTONMENT - SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL, ACT 2013)
66 19/06/2019 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri P.MOHANAN, Dy.CE/West-I/CN/BNC SANCTION OF LEAVE OUT OF INDIA.
67 12/06/2019 MEMORANDUM View Attachment ELECTRICAL, ENGINEERING Shri SHIVANANJAPPA, Shri P.MAHENDER, Shri PAUL ENOCH EDWIN, Shri B.RAMESH CHANDRA, Shri M.VIJAYAKUMAR REIMBURSEMENT OF TUITION FEES.
68 10/06/2019 O.O.No.P.43 View Attachment STORES Shri PRABHAKAR SINHA, AMM/DSD/SBC & AMM/CN/BNC GAZETTED ARRANGEMENTS IN STORES DEPARTMENT.
69 06/06/2019 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri T.A.NANDAKUMAR, XEN/CN/UBL SANCTION OF LEAVE OUT OF INDIA.
70 04/06/2019 O.O.No.P.37 View Attachment ENGINEERING Shri N.SUBRAMANIAN, AXEN/CN/Works RETIREMENT OFFICE ODER.
71 03/06/2019 O.O.No.P.38 View Attachment S&T Shri ANURAG AGARWAL, DSTE/MYS & Shri S.C.DURGANNA, DSTE/Proj./UBL GAZETTED ARRANGEMENTS IN S&T DEPARTMENT.
72 30/05/2019 O,O,No.P.36 View Attachment ENGINEERING sHRI G.S.PRADHAN, XEN/CN/Genl./BNC GAZETTED ARRANGEMENTS.
73 30/05/2019 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri ALOK TIWARI, CE/North/CN/BNC SANCTION OF LEAVE OUT OF INDIA.
74 24/05/2019 MEMORANDUM View Attachment ELECTRICAL & ENGINEERING Shri R.N.MEENA, CEE/CN/BNC, Shri G.S.PRADHAN, XEN/CN/Gen./BNC & Shri R.NAGARAJA, XEE/CN/BNC SANCTION OF COMPOSITE TRANSFER GRANT AND TRANSPORTATION CHARGES.
75 23/05/2019 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri AMIT GARG, CE/West/CN/BNC SANCTION OF LEAVE OUT OF INDIA.
76 22/05/2019 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri P.VENUGOPALU,XEN/CN/Ranibennur FIXATION OF PAY ON PROMOTION TO Sr.SCALE ON ADHOC BASIS IN F/O.Shri P.VENUGOPALU,XEN/CN/RANIBENNUR.
77 22/05/2019 MEMORANDUM View Attachment ELECTRICAL & ENGINEERING Shri KISHORE DEOPARE,Dy.CEE/CN/BNC, & Shri AMIT GARG,CE/WEST/CN/BNC SURRENDER OF LEAVE ON AVERAGE PAY FOR ENCASHMENT OF LAP 10 DAYS.
78 20/05/2019 O.O.No.P.33 View Attachment ENGINEERING Dy.CE/Bridges/CN/BNC, CE/East/CN/BNC GAZETTED ARRANGEMENTS IN ENGINEERING DEPARTMENT.
79 20/05/2019 O.O.NO.P.34 View Attachment ENGINEERING Shri ASHOK.M.KIRAGI, AXEN/CN/BJP & Shri T.A.NANDA KUMAR, XEN/CN/UBL GAZETTED ARRANGEMENTS IN ENGINEERING DEPARTMENT.
80 10/05/2019 MEMORANDUM View Attachment ELECTRICAL & ENGINEERING Shri KISHORE DEOPARE,Dy.CEE/CN/BNC, Shri PRADEEP KUMAR,,Dy.CE/CN/BRI/BNC Reimbursement of Tution Fees-reg
81 09/05/2019 O.O.NO.P.32 View Attachment ENGINEERING Shri BARLANKI SREEHARI, Shri B.RAMASUBBAIAH, Shri P.V.V.SATYANARAYANA, Shri T.S.CHANDRASHEKAR, Shri S.AMARAGUNDAPPA GAZETTED ARRANGEMENTS.
82 06/05/2019 O.O.No.29 View Attachment ENGINEERING Shri B.K.Raula,XEN/CN/West-II/BNC Gazetted arrangements in Engineering Department.
83 06/05/2019 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING,ELECTRICAL,LAW Shri D.Vijaya Bhaskar,AXEN/CN/North-II/BNC,Shri C.T.Anto,XEE/TRD/CN/BNC,Shei Shivananjappa,AXEE/CN/BNC,Shri S.K.Jayakumar,LO/CN/BNC Reimbursement of Tution Fees-reg
84 02/05/2019 MEMORANDUM View Attachment OPTG & ELEC Shri N.RAMESH,CTM/PLG/CN/BNC, Shri R.N.Meena,CEE/CN/BNC Sanction of Composite Transfer Grant
85 02/05/2019 O.O.No.P.27 View Attachment ENGINEERING CE/CN/West/BNC & Dy.CE/CN/West-II/BNC GAZETTED ARRANGEMENTS IN ENGINEERING DEPARTMENT.
86 30/04/2019 O.O.No.P.25 View Attachment ENGINEERING Shri B.HAMPANNA Re-engagement of Retired Railway Officers as Consultant - Engineering Department/Construction Unit/SWR.
87 23/04/2019 O.O.No.P23 View Attachment OPERATING Shri N.RAMESH,CTM/PLG Gazetted arrangements-TT&C Department
88 16/04/2019 MEMORANDUM View Attachment OPERATING Shri N.RAMESH,CTM/PLG & CCO/BENGALURU Duties and functions of CTM/Plg. RE-DESIGNATED AS CTM/PLG & CCO/BENGALURU.
89 15/04/2019 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri C.P.REDDAY,XEN/CN/HQ/BNC, Shri D.Vijay Bhaskar, AXEN/N/CN/BNC, Shri H Shivakumar, AXEN/CN/BRI/BNC, Shri A.Chennarayappa,XEN/CN/E/BNC, Shri K.Rajanna,AXEN/CN/E/BNC Surrender of leave on Average Pay for Encashment of LAP of 10 days.
90 12/04/2019 O.O.No.P.22 View Attachment S&T Shri D.Srinivasulu, Shri K.Arasu, Smt.Rashmi Gupta Gazetted arrangements.
91 11/04/2019 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri DEVENDRA GUPTA,,Dy.CE/N-I&II/BNC, Shri SHOBNATH,Dy.CE/CN/II/UBL FIXATION OF PAY ON GRANT OF SELECTION GRADE IN FAVOUR OF CIVIL ENGG. DEPT-REG
92 02/04/2019 P(CN)483/I/Gaz/Pay Fix View Attachment S & T Smt Rati Johri, XSTE/CN/BNC Fixation of pay on regularisation in Sr.Scale
93 01/04/2019 P(CN)483/I/Gaz/Pay Fix View Attachment Civil Engineering A Krupavaram, Dy.CE/CN/ST/BNC & T S Chandrashekar, Dy.CE/CN/PP/UBL Fixation of pay on promotion to officiate in JA Grade on notional basis
94 01/04/2019 P(CN)483/I/Gaz/Pay Fix View Attachment Civil Engineering Shri Shanmugam, AXEN/CN/Wadi Fixation of pay on placement in higher Gr.B Level - 10
95 29/03/2019 O.O.No.P.16 View Attachment ENGINEERING Shri M.VIJAYAKUMAR, Dy.CE/CN/North/II/BNC. GAZETTED ARRANGEMENTS.
96 15/03/2019 O.O.NO.P.13 View Attachment ENGINEERING Shri M.RAJAPPA, AXEN/CN/West-II/BNC RETIREMENT OFFICE ORDER
97 13/03/2019 P(CN)76/IGaz/CTG View Attachment Engineering A Padmanabhan, Retd., Dy.CE/CN/Survey/BNC Sanction of Composite Transfer Grant & Transportation charges
98 11/03/2019 P(CN)/675/I/GAZ/Vo.XI View Attachment Civil Engineering P Mahender, Dy.CE/CN/DVG & T S Chandrashekar, Dy.CE/PP/CN/UBL Gazetted arrangements in Civil Engineering Dept.
99 26/02/2019 MEMORANDUM View Attachment ELECTRICAL Dy.CEE/I/CN/BNC, Dy.CEE/II/CN/BNC GAZETTED ARRANGEMENTS.
100 26/02/2019 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri R.HANUMANTHAPPA, Ex.XEN/CN/BNC, Shri B.HAMPANNA, Ex.AXEN/CN/TK SANCTION OF COMPOSITE TRANSFER GRANT.
101 20/02/2019 O.O.No.P.11 View Attachment ENGINEERING Shri DEVENDRA GUPTA, Shri S.SHERFUDDIN, Shri PRADEEP KUMAR GAZETTED ARRANGEMENTS IN ENGINEERING DEPARTMENT.
102 15/02/2019 O.O.No.P.08 View Attachment ENGINEERING 28 OFFICERS. LIST OF GAZETTED OFFICERS IN CONSTRUCTION UNIT RETIRING IN THE YEAR 2019 TO 2024.
103 13/02/2019 MEMORANDUM View Attachment ELECTRICAL Shri AMAN KATYAL, DY.CEE/TRD/CN/BNC GAZETTED ARRANGEMENTS - ELECTRICAL DEPARTMENT.
104 08/02/2019 O.O.No.P.07 View Attachment ENGINEERING Shri M.VIJAYAKUMAR, Dy.CE/North-II/CN/BNC RETIREMENT OFFICE ORDER.
105 07/02/2019 MEMORANDUM View Attachment PERSONNEL SHRI H RAGHAVENDRA RETENTION OF TRANSIT RAILWAY QUARTERS ON MEDICAL GROUNDS OF SHRI H RAGHAVENDRA, EX DY CPO/CN/BNC TRANSFERRED TO STATE GOVERNMENT OF KARNATAKA ON DEPUTATION
106 01/02/2019 MEMORANDUM View Attachment S&T Shri A.K.SHARMA, Ex.Dy.CSTE/HQ/CN/BNC FIXATION OF PAY ON GRANT OF SELECTION GRADE.
107 29/01/2019 MEMORANDUM View Attachment S&T SMT.RATI JOHRI, DSTE/CN/BNC SANCTION OF LEAVE OUT OF INDIA.
108 18/01/2019 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri S.AMARAGUNDAPPA, Dy.CE/CN/III/UBL FIXATION OF PAY.
109 10/01/2019 MEMORANDUM View Attachment S&T Shri C.GAJENDRA, Dy.CSTE/Proj./UBL RE-FIXATION OF PAY.
110 10/01/2019 MEMORANDUM View Attachment ELECTRICAL Shri ANANTHAGURUSWAMY, Dy.CEE/CN/UBL. FIXATION OF PAY.
111 08/01/2019 O.O.No.P.02 View Attachment ELECTRICAL Shri.Anantha Guruswamy,Dy.CEE/CN/UBL Gazetted arrangements-Electrical Department
112 07/01/2019 MEMORANDUM View Attachment S&T Shri ASHISH PANDEY, Dy.CSTE/CN/UBL FIXATION OF PAY ON GRANT OF JAG ON REGULAR BASIS.
113 07/01/2019 MEMORANDUM View Attachment S&T Smt.RASHMI GUPTA, Dy.CSTE/D&D/BNC & Shri S.ASHRAFF HUSSAIN, Dy.CSTE/HQ/UBL GAZETTED ARRANGEMENTS.
114 31/12/2018 O.O.No.P.39 View Attachment ENGINEERING Shri K.HARIKUMAR, Dy.CE/CN/V/UBL. REVOCATION OF SUSPENSION AND POSTING.
115 27/12/2018 O.O.No.P.38 View Attachment ENGINEERING Shri SHERFUDEEN,,Dy.CE/North/CN/BNC GAZETTED ARRANGEMENTS-CIVIL ENGG. DEPARTMENT
116 24/12/2018 O.O.No.P.37 View Attachment ENGINEERING Sri M VIJAYA KUMAR, Dy.CE/North-II/CN/BNC GAZETTED ARRANGEMENTS-CIVIL ENGG. DEPARTMENT
117 19/12/2018 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri P.V.V.SATYANARAYANA, Dy.CE/CN/Works/BNC & Shri P.MOHANAN, Dy.CE/West-I/CN/BNC FIXATION OF PAY ON GRANT OF SELECTION GRADE .
118 13/12/2018 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri Lakshman singh,Dy.CE/CN/C/BNC,P.E.Edwin,Dy.CE/CN/HQ/BNC Surrender of Leave on Average pay for Encasement of LAP of 10 Days.
119 10/12/2018 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri K.C.SWAMI,CAO/CN/BNC Sanction of Composite Transfer Grant & Transportation Charges
120 10/12/2018 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri T.SOMNATH,AXEN/CN/BJP FIXATION OF PAY ON PROMOTION TO Gr."B " AS AXEN/CN reg.
121 07/12/2018 P(CN)508/I/GAZ/GSP View Attachment ENGINEERING SHRI G.S.PRADHAN,XEN/CN/HAVERI Sanction of Leave out of India in favour of Shri G.S.Pradhan,XEN/CN/Haveri
122 05/12/2018 MEMORANDUM View Attachment PERSONNEL Shri H.RAGHAVENDRA, Ex.Dy.CPO/CN/BNC RETENTION OF TRANSIT RAILWAY QUARTERS.
123 27/11/2018 O.O.No.P.36 View Attachment ENGINEERING Shri K.S.S.V.P.MURTHYRAJU, Dy.CE/Dsg./CN/BNC. GAZETTED ARRANGEMENTS.
124 21/11/2018 P(CN)675/I/GAZ/Vol.IX View Attachment PERSONNEL Shri H.RAGHAVENDRA, Shri ARUN RAVICHETTU HANDING OVER AND TAKING OVER CHARGE OF DY.CPO/CN/BNC.
125 21/11/2018 P(CN)675/I/GAZ/Vol.IX View Attachment PERSONNEL Shri H.RAGHAVENDRA, DY.CPO/CN/BNC CERTIFICATE OF RELINQUISHING OF CHARGE.
126 19/11/2018 P(CN)508/I/GAZ/AR View Attachment PERSONNEL Shri ARUN RAVICHETTU. JOINING REPORT
127 13/11/2018 O.O.No.P.31 View Attachment ENGINEERING Shri K.S.S.V.P.MURTHYRAJU, Dy.CE/Dsg./CN/BNC. GAZETTED ARRANGEMENTS.
128 30/10/2018 CERTIFICATE OF ASSUMPTION OF CHARGE View Attachment ENGINEERING Shri K.C.SWAMI,CAO/CN/BNC ASSUMPTION OF CHARGE OF THE POST OF CAO/CN/BNC IN HAG.
129 25/10/2018 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri M.Vijayakumar, Dy.CE/North-II/CN/BNC & Shri M.Rajappa, AXEN/CN/Works/BNC SURRENDER OF LEAVE ON AVERAGE PAY FOR ENCASHMENT OF LAP OF 10 DAYS.
130 10/10/2018 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri AMIT GARG, CE/West/CN/BNC SANCTION OF LEAVE OUT OF INDIA.
131 04/10/2018 MEMORANDUM View Attachment S&T Shri UMESH KUMAR VERMA, ASTE/CN/BNC FIXATION OF PAY ON PROMOTION.
132 28/09/2018 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING, S&T Shri K.C.SWAMI, CAO/CN, Shri D.Sreenivasulu, DSTE/CN/BNC, Shri S.G.Benarji, Retd. XEN/CN/GDG SANCTION OF COMPOSITE TRANSFER GRANT AND TRANSPORTATION CHARGES.
133 28/09/2018 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri B.HAMPANNA, AXEN/CN/TK SURRENDER OF LEAVE ON AVERAGE PAY FOR ENCASHMENT OF LAP OF 10 DAYS.
134 27/09/2018 P(CN)672/I/GAZ/TRG/VOL IX View Attachment ENGINEERING SHRI K.RAVICHANDRAAN,Dy.CE/Bridges/CN/BNC, SHRI KVSSP MURTHY RAJU,,Dy.CE/Dsg./CN/BNC IC-TRAM2018 : INTERNATIONAL CONFERENCE ON TECHNOLOGICAL ADVANCEMENT IN RAILWAYS & METRO PROJECTS.
135 24/09/2018 O.O.No.P. 28 View Attachment ENGINEERING Shri K,.RAJANNA, AXEN/East/CN/BNC LIST OF GAZETTED OFFICERS IN CONSTRUCTION UNIT RETIRING IN THE YEAR 2018(OCT) TO 2021(OCT), THIS OFFICE O.O.No.27 DATED 21/09/2018
136 21/09/2018 O.O.No.P.27 View Attachment CAO/CN/BNC AS PER THE LIST ENCLOSED LIST OF GAZETTED OFFICERS IN CONSTRUCTION UNIT RETIRING IN THE YEAR 2018(OCT) TO 2021(OCT)
137 20/09/2018 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING SHRI B MUNIKRISHNA,XEN/Genl/CN/BNC REIMBURSEMENT OF TUITION FEES
138 20/09/2018 MEMORANDUM View Attachment CAO/CN/BNC Shri RAMGOPAL,CE//CN/S/BNC, Shri G.S.PRADHAN,Dy.CE/CN/Survey/BNC,Shri S.G.BANERJI,XEN/CN/DVG,Smt. N.ARATHI KARIYAPPA,PS/Gr.I SURRENDER OF LEAVE ON AVERAGE PAY FOR ENCASHMENT OF LAP OF 10 DAYS.
139 14/09/2018 O.O.No.P.26 View Attachment S&T Shri D.Sreenivalsulu, Shri A.R.Chandrashekar, Smt.Rati Johri Gazetted Arrangements.
140 07/09/2018 O.O.No.P.25 View Attachment ENGINEERING Shri A.PADMANABHAN, Dy.CE/CN/Survey/BNC RETIREMENT OFFICE ORDER.
141 07/09/2018 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING SHRI ASHOK GUPTA, Ex.CAO/CN/BNC Sanction of Conveyance & Transportation Charges.
142 04/09/2018 O.O.No.P24 View Attachment ENGINEERING SHRI K. RAJANNA, AXEN/CN/East/BNC FIXATION OF PAY ON IMPLEMENTATION OF VIIth PAY COMMISSION RECOMMENDATIONS - REG
143 03/09/2018 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING SHRI ASHOK GUPTA, Ex.CAO/CN/BNC SANCTION OF COMPOSITE TRANSFER GRANT
144 03/09/2018 NO DUE CERTIFICATE View Attachment ENGINEERING Shri S.SURESH BABU, Dy.CE/CN/BNC NO DUE CERTIFICATE IN CONNECTION WITH SETTLEMENT OF ACCOUNT.
145 28/08/2018 MEMORANDUM View Attachment PERSONNEL Shri RAGHAVENDRA HANUMANTHE GOWDA HIGH SPEED RAIL (HSR) TRAINING PROGRAMME (2018-19) BATCH-2
146 28/08/2018 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING SHRI ALOK TIWARI,CE/CN/North/BNC SURRENDER OF LEAVE ON AVERAGE PAY FOR ENCASHMENTOF LAP OF10 DAYS.
147 28/08/2018 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING SHRI, P.E.EDWIN,DY.CE/CN/HQ/BNC , SHRI LAXMAN SINGH,DY.CE/CN/CENTRAL/BNC GAZETTED ARRANGEMENTS - ENGG.DEPT.
148 27/08/2018 O.O.No.P.22 View Attachment ENGINEERING Shri K.K.GOSWAMI, Dy.CE/CN/West-II/BNC Gazetted arrangements.
149 20/08/2018 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri RAMGOPAL, CE/CN/South/BNC SANCTION OF LAP.
150 20/08/2018 MEMORANDUM View Attachment S&T Shri V.K.GOYAL, CSTE/Proj./UBL FIXATION OF PAY ON GRANT OF HAG ON NON-FUNCTIONAL BASIS.
151 13/08/2018 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri T.S.SURAJ KUMAR, XEN/CN/TK SANCTION OF LEAVE OUT OF INDIA.
152 13/08/2018 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri PRADEEP KUMAR, Dy.CE/Plg./CN/BNC. CANCELLATION OF STUDY LEAVE.
153 13/08/2018 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri R.SHANMUGHAM, AXEN/CN/Wadi, Shri K.K.GOSWAMI, Dy.CE/West-II/CN/BNC Sanction of Composite Transfer Grant.
154 10/08/2018 O.O.No.P.20 View Attachment ENGINEERING Shri R.HANUMANTHAPPA Superannuation.
155 03/08/2018 MEMORANDUM View Attachment SIG & TELE Shri R.Sanketh, DSTE/CN/UBL FIXATION OF PAY ON PROMOTION IN FAVOUR OF Shri R.SANKETH,DSTE/CN/UBL.
156 31/07/2018 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri K.S.S.V.P.MURTHY RAJU RE-FIXATION OF PAY.
157 31/07/2018 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri K.K.GOSWAMI, Dy.CE/CN/West-II/BNC & Shri T.S.Chandrashekar, Dy.CE/PP/CN/UBL. GAZETTED ARRANGEMENTS.
158 25/07/2018 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING Shri PAUL ENOCH EDWIN & Shri LAXMAN SINGH GAZETTED ARRANGEMENTS.
159 24/07/2018 MEMORANDUM View Attachment GENERAL ADMIN Shri K.C.SWAMI SANCTION OF COMPOSITE TRANSFER GRANT.
160 19/07/2018 P(CN)/I/GAZ/CTG/2015 View Attachment CIVIL ENGINEERING P R S Raman Sanction of Composite Transfer Grant
161 19/07/2018 P.15/07/GAZ/2018 View Attachment CIVIL ENGINEERING A Sreenivasachar Gazetted arrangement in Civil Engineering Department
162 11/07/2018 P.16/07/GAZ/2018 View Attachment Electrical Department Kishore Deopare Gazetted arrangements in Electrical Dept
163 06/07/2018 P.13/07/GAZ/2018 View Attachment Civil Engineering D Rangaraj Gazetted arrangements in Civil Engineering Department
164 03/07/2018 P.12/07/GAZ/2018 View Attachment CIVIL ENGINEERING Shri Amit Garg, Gazetted arrangements in Civil Engineering Department
165 20/06/2018 P (CN) 508/I GAZ/AK View Attachment Electrical Aman Katyal Sanction of Leave out of India
166 19/06/2018 P(CN)249/I/GAZ/Hostel.Sub. View Attachment Civil Engineering T S Chandra Shekar, Shivananjappa Reimbursement of Hostel Subsidy
167 13/06/2018 MEMORANDUM View Attachment ENGINEERING SHRI P R S RAMAN AND SHRI ASHOK GUPTA ALLOTMENT OF TRANSIT QUARTERS AT CN/BNC IN FAVOUR OF SHRI ASHOK GUPTA, CAO/CN/BNC ON RETIREMENT ACCOUNT
168 05/06/2018 MEMORANDUM View Attachment CIVIL ENGINEERING PRS RAMAN LEAVE OUT OF INDIA
169 05/06/2018 MEMORANDUM View Attachment CIVIL ENGINEERING PRS RAMAN GAZETTED ARRANGEMENTS
170 05/06/2018 NO.P.08/06/GAZ/2018 View Attachment CIVIL ENGINEERING M B UJJAIN RETIREMENT ORDER
171 30/05/2018 P.07/A/05/GAZ/2018 View Attachment CIVIL ENGINEERING S k Jain, Amit Garg, P R S Raman Gazetted arrangement in Civil Engg. Dept.
172 23/05/2018 P.(CN)483/I/GAZ/Fixation/Arr View Attachment Engineering Shri Pradeep Kumar Bunching of pay in favour of officers in GP Rs.8700/- (VII PC) Level - 13 in Revised Pay Matrix reg.
173 08/05/2018 P 05/05/GAZ/2018 View Attachment ENGINEERING SHRI S RAMESH GAZETTED ARRANGEMENTS IN CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT REG.
174 03/05/2018 No.P(CN)508/GAZ/I/MVC View Attachment Civil Engineering Shri M V Chalapathi Rao Sanction of LAP - 21 days
175 02/05/2018 MEMORANDUM View Attachment CE/CN/UBL SHRI KURRA MOHAN RAO SANCTION OF Ex-INDIA LEAVE IN f/o. SHRI KURRA MOHAN RAO, XEN/CN/BAY@ HPT
176 17/04/2018 Memorandum No. P(CN)675/I/GAZ/Vol.XI View Attachment Engineering Dy.CPO/CN/BNC Gazetted arrangements in General Administration Department
177 12/04/2018 View Attachment CIVIL ENGINEERING SRI. K RAVICHANDRAN, DY.CE/BRIDGES/CN/BNC & SRI.K HARIKUMAR, DY.CE/CN/V/UBL REFIXATION OF PAY IN REVISED PAY MATRIX
178 06/04/2018 View Attachment ENGINEERING PUSHPARAJAN RETIREMENT OFFICE ORDER
179 05/04/2018 View Attachment ENGINEERING K K GOSWAMI GAZETTED ARRANGEMENTS IN CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT
180 23/02/2018 View Attachment ENGINEERING GAZETTED OFFICER OF GP RS. 8700/- RE FIXATION OF PAY IN FAVOUR OF OFFICERS
181 01/02/2018 View Attachment S & T S NAGARAJAN FIXATION OF PAY
182 01/02/2018 View Attachment S & T RASHMI GUPTA AND R SANKETH GAZETTED ARRANGEMENTS IN S & T DEPARTMENT
183 31/01/2018 View Attachment S & T RAKESH KUMAR GAZETTED ARRANGEMENTS IN S & T DEPARTMENT
184 16/01/2018 View Attachment ENGINEERING G K JALAN DISTRIBUTION OF WORKS AMONG CEs/CN
185 11/01/2018 View Attachment ENGINEERING S K JAIN GAZETTED ARRAGEMENTS IN GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
186 03/01/2018 View Attachment ENGINEERING A S VENUGOPAL AND H SHIVAKUMAR GAZETTED ARRANGEMENTS