ಗೆಜೆಟ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿತರಣಾ ದಿನಾಂಕ ಒ.ಒ.ನಂ. ಕಚೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ (ಪಿಡಿಎಫ್ ಪುಟಗಳು) ವಿಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಗೆ
1 30/11/2020 P 66/11/GAZ/2020 View Attachment GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT SHRI M S KUMARAVELU PS I GM/SWR CAO/CN/BNC
2 04/09/2020 OO No.P.35/09/GAZ/2020 View Attachment Civil Engg Shri. Shubham Srivastava; Shri. K Gooten C Mukund Dy. CE/CN-V/UBL; Dy. CE/Plg/HQ UBL HQrs
3 24/08/2020 OO No. P.33/08/GAZ/2020 View Attachment Civil Engg Shri. Saurabh Srivastava; Shri. Barlanki Sree Hari Dy. CE/CN CN RDSO LKO; CN-IV/UBL
4 03/08/2020 OO No.P.32/08/GAZ/2020 View Attachment Civil Engg Shri. R. Shanmugam AXEN/CN/WADI CN/WADI ADEN/CTA
5 24/07/2020 OO No.P.31/07/GAZ/2020 View Attachment Civil Engg S. G. Banerji XEN/CN/GDG GDG RVNL/Hubli
6 06/03/2020 O.O.No.P.10 View Attachment RAJBHASHA Smt.S.SAVITHA RBA/MYS RBA/MYS RBA/CN/BNC
7 14/02/2020 O.O.no.P.08 View Attachment ELECRTICAL Shri R.N.Meena, Shri Biplab Kumar Biswas CEE/CN/BNC, Dy.CEE CEE/CN/BNC, Dy.CEE/CN/UBL CEE/EEM/SBC,Dy.CEE/CN/II/BNC
8 05/02/2020 O.O.No.P.7 View Attachment ENGINEERING Shri I.PRABHAKARAN, Shri T.VENKATESHWARA RAO JAG/IRSE/S.Rly, Dy.CE/CN/BNC JAG/IRSE/S.Rly, Dy.CE/CN/BNC Dy.CE/CN/Plg./SWR, Sr.DSO/MYS
9 03/02/2020 O.O.No.P.06 View Attachment ELECRTICAL Shri RAJIV RANJAN, ADEE/G/UBL ADEE/G/UBL ADEE/G/UBL AXEE/CN/UBL
10 17/01/2020 O.O.No.P.03 View Attachment ENGINEERING Shri P.MOHANAN, Shri P.KAMESHWAR VERMA, Shri PRADEEP KUMAR Dy.CE/West-I/CN/BNC, Dy.CE/Genl/CN/BNC, Dy.CE/Bridges/CN/BNC Dy.CE/West-I/CN/BNC, Dy.CE/Genl/CN/BNC, Dy.CE/Bridges/CN/BNC Dy.CE/Genl/CN/BNC, Dy.CE/Bridges/CN/BNC, Dy.CE/West-I/CN/BNC
11 02/01/2020 O.O.No.P.01 View Attachment STORES Shri S.GNANADURAI Dy.CMM/CN/BNC Dy.CMM/CN/BNC Dy.CMM/G/HQ
12 18/12/2019 O.O.No.77 View Attachment ELECRTICAL Shri V.surendra Nath, Shri Biplab Kumar Biswas, Shri M.R.Mohan Raju XEE/CN/BNC, Dy.CEE/CN/UBL, From RWF/YNK XEE/CN/BNC, Dy.CEE/CN/UBL, From RWF/YNK DEE/EEM/SBC, Dy.CEE/CN-II/BNC, , Dy.CEE/CN/UBL
13 03/12/2019 O.O.No.P.72 View Attachment ENGINEERING Shri A.S.VENUGOPAL, Shri M.MUTHU KUMAR AXEN/CN/Stores/BNC, AXEN/CN/Design/BNC AXEN/CN/Stores/BNC, AXEN/CN/Design/BNC AXEN/CN/HVR, AXEN/Stores/CN/BNC
14 27/11/2019 O.O.No.71 View Attachment ENGINEERING Shri Shubham Srivastava, Shri P.K.Verma XEN/CN/Haveri,Dy.CE/CN/V/UBL XEN/CN/Haveri,Dy.CE/CN/V/UBL Dy.CE/CN/V/UBL,(On Promotion), Dy.CE/CN/Survey/BNC
15 15/11/2019 O.O.No.69 View Attachment S&T Shri R.Ashok ASTE/CN/BNC CN/BNC Southern Railway
16 08/11/2019 O.O.No.P.68 View Attachment ENGINEERING Shri K.RENUKANANDA SHETTY, Shri NAUHAVAT SINGH, Shri A.CHENNARAYAPPA AXEN/CN/BGM, AXEN/CN/MYS, XEN/CN/East/BNC AXEN/CN/BGM, AXEN/CN/MYS, XEN/CN/East/BNC AXEN/CN/Planning, AXEN/CN/BGM, XEN/CN/MYS
17 05/11/2019 O.O.No.P.67 View Attachment ELECTRICAL Shri BIPLAB KR.BISWAS DEE/Con-I/DAH/Eastern Railway DEE/Con-I/DAH/Eastern Railway Dy.CEE/CN/UBL/SWR
18 18/10/2019 O.O.No.P.64 View Attachment ELECRTICAL Shri Prashant, Shri Rangavajjula,Shri Nagaraja, Shri Shivananjappa AEE/MYS, XEE/CN/BNC, AXEE/CN/BNC AEE/MYS, XEE/CN/BNC, AXEE/CN/BNC XEE/I/CN/BNC,DEE/G/SBC,XEE/CN/BNC
19 03/09/2019 O.O.No.P.59 View Attachment ENGINEERING Shri N.SOMASEKHAR, Shri P.MAHENDER Dy.CE/North-II/CN/BNC, Dy.CE/CN/DVG Dy.CE/North-II/CN/BNC, Dy.CE/CN/DVG Dy.CE/CN/DVG, Sr.DEN/Co-ord/UBL
20 26/08/2019 O.O.No.P.57 View Attachment ELECRTICAL Sri Anantha Guruswamy Dy.CEE/CN/UBL Dy.CEE/CN/UBL Dy.CEE/TRD/HQ
21 02/08/2019 O.O.No.P.56 View Attachment ENGINEERING Shri S.SHERFUDEEN, Shri T.VENKATESHWARA RAO Dy.CE/Plg./CN/BNC, Sr.DSO/MYS Dy.CE/Plg./CN/BNC, Sr.DSO/MYS Sr.DSO/MYS, Dy.CE/Plg./CN/BNC
22 25/07/2019 O.O.No.P.53 View Attachment ENGINEERING Shri SUNNY ROMANA Dy.CE/Survey/CN/BNC Dy.CE/Survey/CN/BNC Dy.CE/East/CN/BNC
23 24/07/2019 O.O.No.P.52 View Attachment ENGINEERING Shri Amit Garg CE/CN/West/BNC CE/CN/West/BNC, MD/K-Ride,Govt.Of Karnataka
24 12/07/2019 O.O.No.P.50 View Attachment ENGINEERING Shri N.SOMASEKHAR DEN/Br./UBL DEN.Br./UBL Dy.CE/North-II/CN/BNC
25 12/07/2019 O.O.No.P.49 View Attachment ENGINEERING Shri K.HARIKUMAR, Shri P.KAMESHWAR VERMA Dy.CE/CN/V/UBL, Dy.CE/Br.Line/HQ Dy.CE/CN/V/UBL, Dy.CE/Br.Line/HQ Dy.CE/Br.Line/HQ, Dy.CE/CN/V/UBL
26 14/06/2019 O.O.No.P.46 View Attachment ENGINEERING Shri M.R.SUNDARAIAH, Shri S.GOVINDARAJU ADEN, AXEN/CN/DVG ADEN, AXEN/CN/DVG AXEN/CN/Central/BNC, AXEN/Genl./HQ
27 12/06/2019 O.O.No.P.45 View Attachment S&T Shri B.GOPAL NAIK, Ms.SHWETHA AGARWAL XSTE/CN/D&D/BNC, DSTE/CN/BNC XSTE/CN/D&D/BNC, DSTE/CN/BNC DSTE/CN/BNC, XSTE/CN/D&D/BNC
28 10/06/2019 O.O.No.P.42 View Attachment ENGINEERING Shri RAMGOPAL, Shri ATULKUMAR KANKANE CE/CN/South/BNC, CPDE/SWR CE/CN/South/BNC, CPDE/SWR CPDE/SWR, CE/CN/South/BNC
29 09/06/2019 P 41/06/GAZ/2019 View Attachment ENGINEERING SHRI B RAMESH CHANDRA & SHRI P V V SATYANARAYANA DEPUTY CHIEF ENGINEER DY CE/CENTRAL/CN/BNC & DY CE/CN/MYS DY CE/CENTRAL/CN/BNC & DY CE/CN/MYS
30 07/06/2019 O.O.No.P.41 View Attachment ENGINEERING Shri B.RAMESH CHANDRA, Shri P.V.V.SATYANARAYANA Dy.CE/CN/MYS, Dy.CE/CN/North-II/BNC Dy.CE/CN/MYS, Dy.CE/CN/North-II/BNC Dy.CE/CN/Central/BNC, Dy.CE/CN/MYS
31 06/06/2019 O.O.No.P.40 View Attachment ENGINEERING Shri T.P.NARAYANA RAO, Shri PREM NARAYANA, Shri LAKSHMAN SINGH CE/TP/HQ, CE/CN/UBL, Dy.CE/CN/BNC CE/TP/HQ, CE/CN/UBL, Dy.CE/CN/BNC CE/CN/North/BNC, CE/TP/HQ, CE/CN/UBL
32 06/06/2019 O.O.No.P.39 View Attachment S&T Shri B.GOPAL NAIK, Shri RAVINDRA KANDLAGUNTA XSTE/HQ, XSTE/CN/D&D/BNC XSTE/HQ, XSTE/CN/D&D/BNC XSTE/CN/D&D/BNC, DSTE/SBC
33 08/05/2019 O.O.No.31 View Attachment ENGINEERING Shri B.Munikrishna,Shri M.Muthu Kumar XEN/CN/Genl/BNC,AXEN/CN/UBL XEN/CN/Genl/BNC,AXEN/CN/UBL XEN/CN/West-II/BNC,AXEN/CN/BNC
34 07/05/2019 O.O.No.30 View Attachment S&T Shri Piyush Vijay,Shri Umesh Kumar Verma ADSTE/DVG,ASTE/CN/UBL ASTE/DVG,ASTE/CN/UBL ASTE/CN/UBL,S.E.Railway
35 30/04/2019 O.O.No.P.26 View Attachment S&T Shri UMESH KUMAR VERMA ASTE/CN/UBL South Western Railway South Eatern Railway
36 24/04/2019 CORRIGENDUM View Attachment S&T Shri P.PHANISEKHAR ASTE/Tele/Belgaum ASTE/Tele/Belgaum ASTE/CN/Belgaum
37 04/04/2019 O.O.No.P.19 View Attachment S&T Shri P.PHANISEKHAR ASTE/CN/Tele/BNC ASTE/CN/Tele/BNC ASTE/Tele/Belgaum
38 01/04/2019 P.18/04/2019 View Attachment Civil Engineering Shri S Prabhu CE/CN/Plg/BNC UBL CN/BNC
39 26/03/2019 O.O.No.P.15 View Attachment ELECTRICAL Shri T.GUNALAN, SHRI R.NAGARAJA SSE/TRD/SBC, XEE/TRD/HQ SSE/TRD/SBC, XEE/TRD/HQ AXEE/CN/TRD/BNC, XEE/CN/BNC
40 22/03/2019 O.O.No.P.14 View Attachment ELECTRICAL Shri R.N.Meena CESE/SWR CESE/SWR CEE/CN/BNC
41 18/02/2019 O.O.No.P.09 View Attachment ENGINEERING Shri SHUBHAM SRIVASTAVA, Shri G.S.PRADHAN XEN/Plg./HQ, XEN/CN/Haveri XEN/Plg./HQ, XEN/CN/Haveri XEN/CN/Haveri, XEN/CN/Gen-II/BNC
42 28/01/2019 O.O.No.P.05 View Attachment ENGINEERING Shri K.RAVICHANDRAN Dy.CE/CN/Bridges/BNC CN/BNC TM/YPR
43 07/01/2019 O.O.No.P.01 View Attachment S7T Shri ASHRAFF HUSSAIN Dy.CSTE/HQ PCSTE/O/UBL CSTE/CN/BNC
44 21/11/2018 O.O.No.P.35 View Attachment PERSONNEL Shri H.RAGHAVENDRA, Shri ARUN RAVICHETTU Dy.CPO/CN/BNC, Chiarman RRC/UBL Dy.CPO/CN/BNC, Chiarman, RRC/UBL Deputation to GOK, Dy.CPO/CN/BNC
45 09/11/2018 O.O.No.P 30 View Attachment ENGINEERING Sri N.SUBRAMANIAN, Sri M.RAJAPPA, Sri R.SHANMUGAM AXEN/West/CN/BNC,AXEN/CN/Works/BNC, AXEN/CN/WADI AXEN/West/CN/BNC,AXEN/CN/Works/BNC, AXEN/CN/WADI AXEN/CN/Works/BNC, AXEN/West-II/CN/BNC, Under Dy.CE/CN/IV/UBL
46 27/09/2018 O.O.No. P.29 View Attachment SIG & TELE SHRI P.R.SUDHAKAR DESTE/Proj./BNC XSTE/Proj./HQ/UBL DSTE/SBC
47 02/08/2018 O.O.No.P.19 View Attachment SIG & TELE Shri P.S.Alawa, Shri D.Srinivasulu, Shri N.Ravi & Shri S.Nageswara Rao Dy.CSTE/CN/BNC, DSTE-I/MYS, Dy.CSTE/Proj./HQ/UBL, Dy.CSTE/Proj./BNC Dy.CSTE/CN/BNC, DSTE-I/MYS, Dy.CSTE/Proj./HQ/UBL, Dy.CSTE/Proj./BNC Sr.DSTE/SBC, DSTE/CN/BNC, Dy.CSTE/Proj./BNC, Dy.CSTE/CN/BNC
48 30/07/2018 O.O.No.P 17 View Attachment SIG & TELE Shri G.K.DWIVEDI & Shri G.SANTHIRAM CSTE/CN/BNC CN/BNC, SWR/HQ SER, CN/BNC
49 30/07/2018 O.O.No.P 18 View Attachment ENGINEERING Shri K.RAJANNA & Shri S.B.BANKAPUR AXEN/Br.Line/HQ, XEN/CN/UBL AXEN/Br.Line/HQ, XEN/CN/UBL AXEN/CN/East/BNC, XEN/Br.Line/HQ
50 13/06/2018 P.10/06/GAZ/2018 View Attachment Civil Engineering C H Elisha, S G Benarji, T A Nanda Kumar & S Bankapur AXEN, XEN with in CN Unit UBL, BNC
51 28/05/2018 P.11/06/GAZ/2018 View Attachment CIVIL ENGINEERING Shri V Haribabu, P E Edwin, K S S V P Murthy Raju Dy.CE/HQ/CN/BNC, Dy.CE/Design/CN/BNC, Dy.CE/Survey/CN/BNC CN Unit RITES
52 16/05/2018 O.O.No.P.06/05/GAZ/2018 View Attachment CIVIL ENGINEERING SHRI B.RAMESH CHANDRA & SHRI P.KAMESHWAR VERMA Sr.DEN/North/MYS & DY.CE/CN/MYS MYS DIVN, CN UNIT CN UNIT, MYS DIVN.
53 25/04/2018 P 04/04/GAZ/2018 View Attachment CIVIL ENGINEERING SHRI P MAHENDER AND SHRI M V CHALPATHI DY CE HUBLI, BNC BNC, HUBLI
54 20/03/2018 View Attachment ENGINEERING M RAVINDRANATH REDDY CE/EAST/CN/BNC CN/BNC SWR/UBL
55 13/03/2018 View Attachment ELECTRICAL G SUNDARA DATTATRI AND AMAN KATYAL XEE/CN/BNC CN/BNC, SS/IRSEE/CORE MYSS, CN/BNC
56 09/02/2018 View Attachment ELECTRICAL D MOHANRAJ AND R N MEENA DY CEE/CN/BNC AND SR DEE/TRD/SBC BNC, SBC SBC, BNC
57 08/02/2018 View Attachment ENGINEERING K K GOSWAMI DY CVO/ENGG/HQ SWR/UBL CN/BNC
58 01/02/2018 View Attachment S & T G NAGENDRA PRASAD DY CSTE/CN/BNC BNC SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY
59 16/01/2018 View Attachment ENGINEERING P V V SATYANARAYANA DY CE TM/YPR CN/BNC
60 16/01/2018 View Attachment ENGINEERING B CHANDRA SEKHAR DY CE CN/BNC HQ/UBL
61 11/01/2018 View Attachment ENGINEERING G K JALAN CE/CN CN/BNC SBC DIVISION/SWR