ಎಂಎ ಸಿಪಿ

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿತರಣಾ ದಿನಾಂಕ ಒ.ಒ.ನಂ. ಕಚೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ (ಪಿಡಿಎಫ್ ಪುಟ) ಕಚೇರಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಹೆಸರು ಸ್ಥಾನೀಕರಣ
1 11/02/2020 P 31/02/2020 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI J MUNISWAMY SSE/DRG
2 06/01/2020 O.O.No.P.05/01/2020 View Attachment CSTE/CN/BNC S.Hema PS-Gr-I
3 18/06/2019 O.O.No.P.134 View Attachment PERONNEL Smt.P.J.MANJULA os
4 30/05/2019 P 119/05/2019 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI R K RAGHAVENDRA, SHRI SYED USMAN, SHRI SRINATH S R SSE/WORKS
5 30/05/2019 118/05/2019 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI SRIPATHY UPADAYA, SHRI A R VIJAYENDRA SSE/ELECTRICAL
6 04/03/2019 O.O.No.P.31/03/2019 View Attachment S&T Shri DAYANANDA POKKAN Ch.OS
7 13/02/2019 O.O.No.P.15/02/2019 View Attachment DYCE/Genl/CN/BNC R.Ganganna Granted 3rd MACP
8 13/02/2019 O.O.No.P.13/02/2019 View Attachment DY.CMM/CN/BNC Meera Ramakrishna OS
9 28/12/2018 P 182/12/2018 View Attachment DY CE/WEST I/CN/BNC SHRI K S PRASAD SSE/WORKS
10 28/12/2018 P 182/12/2018 View Attachment DY CE/DESIGN/CN/BNC SHRI R AMARAVEL SSE/DESIGN
11 12/12/2018 175/12/2018 View Attachment DY.CE/CN/MYS Regha Rani OS
12 30/10/2018 O.O.No.P.160/10/2018 View Attachment DY.CMM/CN/BNC SIDDAPPA Ch.OS
13 04/09/2018 P 140/09/2018 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI S SURESH SENIOR STENOGRAPHER
14 28/08/2018 P 130/08/2018 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI MANOJ KUMAR SHAH SSE/WORKS
15 26/07/2018 P 120/07/2018 View Attachment CAO/CN/BNC SMT N V VIDYA SR. STENOGRAPHER
16 23/07/2018 P 114/07/2018 View Attachment CAO/CN/BNC JAGADHISA SAI, SARITH KUMAR, KANAIAH LAL KUSAVA, VISVA MOHAN YADAV SSE/WORKS, SSE/P WAY, SSE/ELECT., JE/WORKS
17 22/06/2018 O.O.No.P.91/06/2018 View Attachment CE/O/CN/UBL Shri.N.Mandal Ex.Sr.Clerk, Retired on 31.5.2018
18 31/05/2018 O.O.No.P.74 View Attachment Dy.CE/CN/UBL Shri L.V.VENKATESH, Shri KRISHNA KUMAR & Shri M.Nandeesh SSE/works, JE/Works, SSE/Works
19 23/04/2018 P.55/04/2018 View Attachment DY.CPO/CN/BNC Smt.Sulochana, Shri. K. Ganesan, Shri Muthuraman Trackwoman, Trackman & Khalasi
20 23/04/2018 55/04/2018 View Attachment DY.CE/CN/East/o/BNC SULOCHANA TRACKWOMAN
21 17/04/2018 P.51/04/2018 View Attachment CAO/CN/BNC Smt.B.S.Padmashri PS-Gr-II
22 26/03/2018 View Attachment CAO/CN/BNC NAGARAJU HELPER (ELEC.)
23 26/03/2018 View Attachment CAO/CN/BNC C KAVITHA NAIK OS