ನಾನ್ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿತರಣಾ ದಿನಾಂಕ ಒ.ಒ.ನಂ. ಕಚೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ (ಪಿಡಿಎಫ್ ಪುಟಗಳು) ಕಚೇರಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಹೆಸರು ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಗೆ
1 30/09/2020 177/09/2020 View Attachment DSTE/CN/MYS SHRI B ANIL KUMAR SSE/TELE SMET MYS
2 28/09/2020 176/09/2020 View Attachment DSTE/CN/MYS SHRI K BHASKARAN HELPER DSTE/PROJ/MYS SOUTHERN RAILWAY
3 12/02/2020 O.O.No.P.28 View Attachment PERSONNEL & ENGNEERING Smt.R.S.Poornima, Smt. Latha Arunachalam, Shri. M.V.Selva Kumar Ch.OS, Ch.OS, Ch.OS, Dy.CPO/CN/BNC, Dy.CE/V/CN/UBL, Dy.CE/North/CN/BNC Dy.CE/Works/CN/BNC, Dy.CE/North/CN/BNC, Dy.CSTE/CN/BNC
4 11/02/2020 P 30/02/2020 View Attachment CEE/CN/BNC SHRI A R VIJAYENDRA SSE/ELECTRICAL DY CEE/CN/UBL UBL WORKSHOP
5 05/02/2020 P 25/02/2020 View Attachment CSTE/PROJ/UBL SHRI RANGASWAMY R JE/SIGNAL DY CSTE/PROJ/UBL SSE/SIG/HPT
6 30/01/2020 P 22/01/2020 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI GANGA PRASAD AROHI SSE/WORKS DY CE/CN/II/UBL EASTERN RAILWAY
7 28/01/2020 P 18 A/01/2020 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI VIPIN P AND SHRI AVALA ANKAIAH JE/WORKS DY CE/HQRS/CN/BNC DY CE/WEST II/CN/BNC
8 21/01/2020 O.O.No.P.31/01/2020 View Attachment CAO/CN/BNC Smt.S/Girija OS DYCE/North/CN/BNC DYCE/Central/CN/BNC
9 03/01/2020 P 04/01/2020 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI L V VENKATESH AND SHRI G S NARASIMHA SSE/WORKS DY CE/HQRS/CN/BNC DY CE/WEST II/CN/BNC
10 03/01/2020 P 02/01/2020 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI K CHANDRAPPA SSE/WORKS DY CE/WEST I/CN/BNC DY CE/CN/MYS
11 03/01/2020 P 03/01/2020 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI K B HARISH SSE/WORKS DY CE/NORTH I/CN/BNC DY CE/CN/MYS
12 19/12/2019 P 310/12/2019 View Attachment CEE/CN/BNC SHRI M N MANJUNATHA TECH III OHE/BWT DY CEE/TRD/CN/BNC
13 19/12/2019 P 310/12/2019 View Attachment CEE/CN/BNC SHRI KANNI GOWDA TECH I DY CEE/TRD/CN/BNC SR DEE/TRD/SBC
14 26/11/2019 P 301/11/2019 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI T JAYAKUMAR SSE/P WAY DY CE/EAST/CN/BNC DY CE/WEST I/CN/BNC
15 21/11/2019 P 299/11/2019 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI KUMMURU NARASIMHA REDDY JE/P WAY DY CE/CN/DVG DY CE/NORTH/CN/BNC
16 08/11/2019 P 290/11/2019 View Attachment CEE/CN/BNC SHRI PREM KUMAR D & SHRI UPENDRA TIWARY SR TECH (PL) DY CEE/CN/UBL & SSE/E/P/VSG M/O/UBL UNDER SSE/M/UBL & DY CEE/CN/UBL
17 04/11/2019 P 289/11/2019 View Attachment CAO/CN/BNC SMT THEJASHWINI P T JE/DRG DY CE/NORTH II/CN/BNC DY CE/DESIGN/CN/BNC
18 09/10/2019 P 276/10/2019 View Attachment CSTE/CN/BNC SHRI R LIVARAJ SSE/SIGNAL DY CSTE/CN/BNC SALEM DIVISION, SOUTHERN RAILWAY
19 25/09/2019 P 269/09/2019 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI ANIL KUMAR AND SHRI K B BASAVARAJAPPA JE/WORKS AND SSE/WORKS HUBLI DIVISION AND DY CE/CN/V/UBL DY CE/CN/V/UBL AND DY CE/CN/MYS
20 24/09/2019 O.O.No.P.265 View Attachment ENGINEERING Shri M.V..SELVA KUMAR, Ch.OS,ADEN/O/HUP Ch.OS,ADEN/O/HUP Dy.CE/North/O/BNC
21 09/09/2019 O.O.No.P.192/09/2019 View Attachment CTM/O/CN/BNC Manjunath T.Souvenahalli Contract Stenographer CTM/O/CN/BNC DYCE/I/CN/UBL
22 20/08/2019 P 177/08/2019 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI LIVRAJ, SHRI KRISHNA KUMAR JHA, SHRI VENKATA NARAYANA, SHRI NARENDRA KUMAR SSE/SIGNAL DY CSTE/CN/BNC, DY CSTE/CN/BNC, CSTE/CN/BNC, DY CSTE/CN/BNC S& T/STORES/CN/BNC, CSTE/CN/BNC, DY CSTE/CN/BNC, DY CSTE/CN/UBL
23 02/08/2019 O.O.No.P.170 View Attachment ENGINEERING Mrs.HASEENA BEGUM Sr.STENO Dy.CE/C/CN/BNC CMM/CN/BNC
24 23/07/2019 P 163/07/2019 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI T CHANDRAPPA SR TECH/SIGNAL SSE/SIG/M/UBL DY CSTE/CN/UBL
25 16/07/2019 P 159/07/2019 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI PRADOSH P JE/DRG DSL/KJM CEE/CN/BNC
26 11/07/2019 P 156/07/2019 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI R GIRIDHAR SINGH SSE/ELECTRICAL SR DME/SBC DY CEE/TRD/CN/BNC
27 10/07/2019 P 154/07/2019 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI KONAPPA CHANDALAVAR ESM III DY CSTE/CN/UBL CWM/UBLS
28 04/07/2019 P 151/07/2019 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI RAGHUBIR SINGH SSE/ELECTRICAL CEE/CN/BNC SR DPO/SBC
29 01/07/2019 O.O.No.P.47 View Attachment ENGINEERING Shri Alok Tiwari Ex.CE/North/CN/BNC CAO/O/CN/BNC DRM/GTL , S. C. Rly
30 24/05/2019 P 120/05/2019 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI SATYAJIT KUMAR SINGH JE/TELE SR DSTE/UBL DY CSTE/CN/UBL
31 07/05/2019 O.O.No.61 View Attachment ENGINEERING Shri Harish, Umakant Borkar Sr.clerk, Jr.Clerk SBC Division Dy.CEE/CN/BNC
32 06/05/2019 P 62/05/2019 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI R MOHAN SRINIVAS SSE/WORKS DY CE/CN/MYS VIGILANCE DEPARTMENT/SWR/HQ
33 03/05/2019 P 60/05/2019 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI SREE RANGA KOTTAM SSE/ELECTRICAL PCEE/SWR/UBL DY CEE/TRD/CN/BNC
34 24/04/2019 O.O.No.P.52 View Attachment PERSONNEL Smt.SUMA RAMARAO Ch.OS DRM(P)/CSTM/C.Rly. CN/BNC/SWR
35 24/04/2019 O.O.No.P.51 View Attachment PERSONNEL Smt.V.SWARNALATHA OS SBC Division CN/BNC
36 23/04/2019 MEMORANDUM View Attachment PERSONNEL Mrs.Suma Rama Rao, Mrs.S Girija, Mrs.Swarnalatha,Mrs.Yuvatheswari Ch.OS,OS,OS,OS Exsiting vacancy,Dy.CPO,Dy.CPO, Dy.CPO,Dy.CE/North/CN/BNC,DyCPO,Dy.CE/West-II/CN/BNC
37 22/04/2019 P 49/04/2019 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI G CHANDRASHEKAR SSE/SIGNAL DY CSTE/PROJ/UBL SR DSTE/M/UBL
38 15/04/2019 P 46/04/2019 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI PRASOON KUMAR SSE/TELE DY CSTE/CN/UBL DY CSTE/CN/BNC
39 10/04/2019 P 44/04/2019 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI K B HARISH SSE/WORKS CHIKJAJURU, DY CE/CN/NORTH I/BNC DAVANGERE, DY CE/CN/NORTH/BNC
40 04/03/2019 P 33/03/2019 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI AMEET KUMAR SSE/WORKS DY CE/NORTH/CN/BNC DY CE/CN/V/UBL
41 28/02/2019 P 28/02/2019 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI GALIBE JAGADHISA SAI PROMOTION TO GR B POST AS ADEN CAO/CN/BNC SPL/UBL
42 26/02/2019 P 25/02/2019 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI N RAGHUNATHA RAO PROMOTION TO GR B POST AS AEE DY CEE/CN/BNC DY CEE/RE/SBC
43 26/02/2019 O.O.No.P.26 View Attachment S&T Shri S.N.MAHADEVA HELPER/PROJ./MYS DSTE/Proj./O/MYS TR/MYS Division
44 26/02/2019 P 27/02/2019 View Attachment DSTE/PROJ/MYS SHRI CHANDRASHEKAR R AND SHRI SURENDRA KUMAR TECH I/TCM MYS DIVISION, DSTE/PROJ/MYS DSTE/PROJ/MYS, MYS DIVISION
45 25/02/2019 P 24/02/2019 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI PRASHANTH B WADEKAR SSE/SIGNAL DY CSTE/CN/UBL DY CSTE/CN/BNC
46 22/02/2019 P 21/02/2019 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI VIVEK SINGH SSE/SIGNAL DY CSTE/CN/UBL RDSO/LKO
47 15/02/2019 P 16/02/2019 View Attachment CSTE/CN/BNC SHRI M PRAMOTH SSE/SIGNAL RVNL/HUBLI CSTE/CN/BNC
48 23/01/2019 P 04/01/2019 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI MOHAN BABU R SSE/ELECTRICAL BANGALORE DIVISION DY CEE/CN/UBL
49 04/01/2019 P 01/01/2019 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI KUNARAM HANSDAH JE/SIGNAL SR DPO/MYS DSTE/MYS
50 04/01/2019 P 02/01/2019 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI MOHAN BABU R SSE/ELECT/GENERAL SERVICE BANGALORE DIVISION CN/BNC
51 21/12/2018 O.O.No.P.181 View Attachment S&T Shri U.T.VIPIN HELPER Dy.CSTE/Proj./MYS Sr.DSTE/MYS
52 29/11/2018 Memorandum No.P.(CN)676/Trans/BNC/Vol-II View Attachment DYCE/West-I/CN/BNC K.Umakumari OS DYCE/West-I/CN/BNC DYCE/West-II/CN/BNC
53 26/11/2018 O.O.No.P.172/11/2018 View Attachment CAO/O/CN/BNC T.USHA RANI Ch.Typist DYCE/Works/CN/BNC CSTE/CN/BNC
54 26/11/2018 O.O.No.P.167 View Attachment Dy.CE/I/CN/UBL Shri V.BASAPPA VEHICLE DRIVER/Gr.I Dy.CE/i/I/CN/UBL UBL DIVISION
55 19/11/2018 P 166/11/2018 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI B ANIL KUMAR SSE/TELE DSTE/PROJ/MYS SMET
56 13/11/2018 O.O.No.P.165 View Attachment S&T Smt.M.NAGAMANI HELPER DSTE/PROJ./MYS SR.DSTE/MYS
57 02/11/2018 P 161/11/2018 View Attachment ELECTRICAL DEPARTMENT SHRI K L KUSHWAH SSE/ELEC CN/UBL HUBLI WORKSHOPS
58 11/10/2018 O.O.No.P.154 View Attachment S&T Shri C.PRADEEP KUMAR, Shri RANJEET KUMAR SINGH SSE/S/P/MYS, SSE/S/MYS Project/MYS, Yard/MYS Division Hassan/MYS Division, Project/MYS
59 09/10/2018 P.149/10/2018 View Attachment CAO/CN/BNC N.Prabhu Ch.OS HQ/UBL DY CE/Works/CN/BNC
60 05/10/2018 P 148/10/2018 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI M A CHOUDHRI Ch.OS C & P/O/UBL CN/UBL
61 03/10/2018 147/10/2018 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI H N MANSOOR SSE/WORKS DY CE/CN/IV/UBL WITH HEADQUARTERS UBL DY CE/CN/IV/UBL WITH HEADQUARTERS KUSHTAGI
62 24/09/2018 P 145/09/2018 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI B ANIL KUMAR SSE/TELE CSTE/PROJ/UBL DSTE/PRO/MYS
63 21/09/2018 P 144/09/2018 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI HIMANSHU KUMAR SSE/WORKS DY CE/CN/DVG DY CE/CN/IV/UBL
64 20/09/2018 P 142/09/2018 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI R VIJAYAKUMAR, SHRI KAVITHA NAIK C, SHRI YUVATHESHWARI V R, SHRI N PRABHU OS DY CE/WORKS/CN/BNC, DY CE/WORKS/CN/BNC, DY CE/EAST/CN/BNC, PCME/HQ/SWR/UBL DY CE/BRIDGES/CN/BNC, DY CE/EAST/CN/BNC,, DY CE/NORTH II/CN/BNC, DY CE/WORKS/CN/BNC
65 03/09/2018 O.O.No.P137 View Attachment ENGINEERING NANGAPPA KARILINGANNAVAR BUNGALOW PEON BUNGALOW PEON TO CE/CN/EAST/BNC DY.CE/CN/V/UBL
66 03/09/2018 O.O.No.P139 View Attachment ELECTRICAL SHRI GUMAN SINGH MEENA SUB.BUNGALOW PEON SUB.BUNGALOW PEON TO DY.CEE/CN/UBL SUB.BUNGALOW PEON TO DY.CEE/CN/BNC
67 31/08/2018 O.O.No.P.136 View Attachment ENGINEERING SHRI SANDEEP SARKAR, SHRI NAGENDRA BUNGALOW PEON, TRACKMAN BUNGALOW PEON, TRACKMAN TRANCK MAINTAINER IV,O/O.AXEN/CN/TK, TRACKMAN,O/O.Dy.CE/CN/NORTH/BNC
68 27/08/2018 P 129/08/2018 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI A THIMMAPPA GOWDA AND SHRI M SURENDRA SWAMY SSE/WORKS DY CE/HQ/CN/BNC DY CE/WEST II/CN/BNC
69 23/08/2018 MEMORANDUM View Attachment CAO/CN/BNC SHRI MOHAMMED NASIR PASHA CH OS DY CE/North- II/CN/BNC DYCE/Stores/CN/BNC
70 14/08/2018 P 125/8/2018 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI MOHAMMED NASIR PASHA CH OS DY CE /NORTH II/CN/BNC DY CE/STORES/CN/BNC
71 14/08/2018 P 126/08/2018 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI HARISH K R JE/WORKS MYSORE DIVISION DY CE/CN/DVG
72 13/08/2018 O.O.No.P.124 View Attachment S&T Mrs.M.NAGAMANI, Mrs.NAGARATHNAMMA HELPER/TR/MYS, HELPER/Proj/MYS HELPER/TR/MYS, HELPER/Proj/MYS Proj/MYS, Ex/MYS
73 25/07/2018 P 119/07/2018 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI RAVINDRANATH SHINDE JE/WORKS DY CE/EAST/CN/BNC DY CE/PLG/CN/BNC
74 24/07/2018 O.O.No.115 View Attachment PCSTE/HQ Shri M.GANGADHAR SSE/SIGNAL PCSTE/HQ Dy.CSTE/PROJ/UBL
75 24/07/2018 P 115/07/2018 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI GANGADHAR M SSE/SIGNAL PCSTE/HQ/UBL DY CSTE/PROJ/UBL
76 12/07/2018 P.109/07/2018 View Attachment CAO/CN/BNC K.M.NARAYANA, Sr.SO(A) & L.Prabhakar Rao, Sr.SO(A Sr.SO(A SBC CAO/O/CN/BNC
77 09/07/2018 O.O.No.106 View Attachment Dy.CE/TM/YPR Shri SHIVACHIDAMBAR SUBSTITUTE BUNGALOW PEON Dy.CE/TM/YPR Dy.CE/WORKS
78 03/07/2018 O.O.NO.P. 100 View Attachment CE/CN/West/BNC Shri BHUPENDRA SINGH SUB. BUNGALOW PEON ED/EnHM(CE)/Rly.Bd. CECE/CN/West/BNC
79 02/07/2018 O.O.No.P.96/07/2018 View Attachment CAO/CN/BNC T.N.Kavitha OS DY CE/Genl/CN/BNC SBC/Division
80 27/06/2018 P 94/06/2018 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI B MAHADEVAPPA & SHRI DHANRAJ SSE/DRAWING DY CE/WEST I/CN/BNC & DY CE/DESIGN/CN/BNC DY CE/NORTH II/CN/BNC & DY CE/WEST I/CN/BNC
81 27/06/2018 P 95/06/2018 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI AVALA ANKAIAH JE/WORKS DY CE/HQ/CN/BNC DY CE/WEST II/CN/BNC
82 26/06/2018 P (.92/06/2018 View Attachment CAO/CN/BNC Khudsia Ara Begum, OS, & S.Senthil Kumar, OS OS DY.CPO/CN/BNC & DYCE/Stores/CN/BNC DYCE/Stores/CN/BNC & DY.CPO/CN/BNC
83 26/06/2018 P 93/06/2018 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI H S MANSOOR SSE/WORKS DY CE/CN/DVG DY CE/CN/IV/UBL
84 21/06/2018 P 90/06/2018 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI KONAPPA CHANDALAVAR TECH III SR DPO/O/UBL CSTE/CN/UBL
85 19/06/2018 O.O.No.P.88 View Attachment S&T Shri H.M.VIJAYAKUMAR, Shri K.KRISHNAPPA. SSE/Signal/HAS/MYS Divn., SSE/Tele/Proj./MYS MYS Divison, Project/MYS Signal/Project/MYS, Tele/Project/UBL
86 12/06/2018 O.O.No.P.84 View Attachment DY.CEE/CN/BNC SHRI C.VENKATESH SUB. BUNGALOW PEON CN/BNC SBC Division
87 29/05/2018 O.O.NO.P.73 View Attachment CAO/CN/BNC SMT.K.JAYASHREE & SMT.BONIBEL BABU SSE/Drg., JE/Drg. CAO/O/CN/BNC SOUTHERN RAILWAY
88 25/05/2018 O.O.No.P.70 View Attachment S&T SHRI G.PRABHAKARAN SSE/Drawing PCSTE/O/HQ CSTE/CN/BNC
89 25/05/2018 O.O.NO.P.71 View Attachment Dy.CMM/GSD/UBL SHRI SIDDAPPA Ch.OS Dy.CMM/GSD/O/UBL Dy.CMM/CN/O/BNC
90 09/05/2018 P 65/05/2018 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI SURENDRA SWAMY, SHRI MURALI LAL MEENA, SHRI THIMMAPPA GOWDA, SHRI H M SHANTHA RAJU SSE/WORKS, JE/P.WAY, JE/WORKS, SSE/P WAY DY CE/WEST II/CN/BNC DY CE/HQ/CN/BNC
91 03/05/2018 O.O..No.P.63 View Attachment DY.CE/WORKS/CN/BNC Smt.T.USHA RANI CH.TYPIST CN /BNC HYB DIVN.
92 30/04/2018 O.O.No.P.61 View Attachment DYN/HQ/O/BNC.CE/C A SREEKANTAN NAIR HELPER/M.V.DRIVER DYN/HQ/BNC.CE/C SBC DIVISION
93 26/04/2018 O.O.No.60 View Attachment CSTE/CN/BNC K.PURUSHOTHAM NAIK SSE/TELE/UBL UBL BGM
94 18/04/2018 P.53/04/2018 View Attachment DY.CPO/CN/BNC RAMVILAS MEENA SUBSTITUTE BUNGALOW PEON SBC Division CN/BNC unit
95 16/04/2018 View Attachment DY.CSTE/Proj/O/MYS G.NAVEEN KUMAR SSE/SIG/P/MYS DY.CSTE/ProJ/MYS SR.DPO/MYS
96 03/04/2018 View Attachment CAO/CN/BNC SRINIVASA RAO ROYYA SENIOR CLERK HUBLI CAO/CN/BNC
97 19/03/2018 View Attachment CAO/CN/BNC KHUDSIA ARA BEGUM OS STORES DEPARTMENT OF RWF CAO/CN/BNC
98 13/03/2018 View Attachment CAO/CN/BNC MOHAMMED NASIR PASHA CH OS WORKSHOP/UBL DY CE/NORTH II/CN/BNC
99 09/03/2018 View Attachment CSTE/CN/BNC K P RADHAKRISHNAN TRAFFIC INSPECTOR MYS DIVISION CSTE/CN/BNC
100 28/02/2018 View Attachment CAO/CN/BNC KHADAR BASHA AND C VIJAYKUMAR SSE/SIGNAL UBL AND BNC BNC AND UBL
101 23/02/2018 View Attachment CAO/CN/BNC SAHADEV MARANDI AND T SIVA KUMAR SSE/TELE BNC AND UBL UBL AND BNC
102 O.O.No.P.125/8/2018 View Attachment CAO/CN/BNC SHRI Mohammed Nasir Pasha, Ch.OS DY CE/North- II/CN/BNC DYCE/Stores/CN/BNC