ತರಬೇತಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿತರಣಾ ದಿನಾಂಕ ಒ.ಒ.ನಂ. ಕಚೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ (ಪಿಡಿಎಫ್ ಪುಟ) ಹೆಸರು ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಕಚೇರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು ಅವಧಿ ನಿಂದ ಅವಧಿ ಗೆ
1 19/08/2020 P(CN)672/I/Gaz/Trg/Pt. IRSE View Attachment Shri. Sunny Romana Dy. CE/East/CN/BNC CAO/CN/BNC National Academy of Indian Railways Management Development Programme 24.08.2020 11.09.2020
2 01/05/2020 P (CN) 672/I/Gaz/Trg/Vol IX View Attachment P V V Satyanarayana, P Kameshwar Verma, B K Raula, D Vijay Bhaskar, Nauhavat Singh, Shekhappa Chikkanavar Dy CE/CN/Mys, Dy CE/CN/Survey, XEN/CN/West II/BNC, AXEN/North/CN/BNC, AXEN/CN/BGM, AXEN/CN/UBL CN IRICEN/PUNE Construction Projects 04/05/2020 15/05/2020
3 26/02/2020 MEMORANDUM View Attachment Shri S.Prabhu, CE/Plg./CN/BNC and 7 Officers. Engineering Officers ENGINEERING IPWE INTERNATIONAL TECHNICAL SEMINAR AT GOA 28/02/2020 29/02/2020
4 26/02/2020 P(CN)672/I/GAZ/Trmg View Attachment Shri P.R.S.Raman,Shri Pradeep Kumar CE/CN/East/BNC,Dy.CE/East/CN/BNC ENGINEERING IPWE INTERNATIONAL TECHNICAL SEMINAR AT GOA 28/02/2020 29/02/2020
5 24/01/2020 P(CN)672/I/Gaz./Trg./IC View Attachment Shri T.GUNALAN AXEE/TRD/CN/BNC ELECTRICAL IRIEEN/NASIK INTEGRATED COURSE IC-4 27/01/020 06/03/2020
6 02/01/2020 P(CN)672/I/Gaz./Trg./DF/Vol.II View Attachment Shri T.GUNALAN AXEE/CN/TRD/BNC ELECTRICAL NAIR/VADODARA TENDERS & CONTRACTS 06/01/2020 10/01/2020
7 02/01/2020 P(CN)672/I/Gaz./Trg./Vol.IX View Attachment Shri C.H.ELISHA, Shri SHEKHAPPA CHIKKANNAVAR AXEN/CN/UBL, AXEN/CN/UBL ENGINEERING IRICEN/PUNE INTEGRATED COURSE FOR GROUP B OFFICERS 06/01/2020 27/03/2020
8 11/11/2019 P(CN)672/I/Gaz./Trg. View Attachment Shri K V S S P MURTHY RAJU DY.CE/CN/Design/BNC ENGINEERING IRICEN/PUNE WORK SHOP 18/11/19 19/11/19
9 04/10/2019 P(CN)672/I/Gaz./Trg. View Attachment Shri T.Gunalan, Shri R.Nagaraj AXEE/TRD/CN/BNC, XEE/CN/BNC ELECTRICAL NAIR/VADODARA FOUNDATION PROGRAMME 08/10/19, 25/11/19 25/10/19, 13/12/19
10 17/09/2019 P(CN)672/I/Gaz./Trg. View Attachment Shri SHIVANANJAPPA AXEE/CN/BNC ELECTRICAL NAIR/VADODARA FOUNDATION PROGRAMME 23/09/2019 11/10/2019
11 20/08/2019 P(CN)672/I/Gaz./Trg. View Attachment Shri B.RAMASUBBAIAH & Shir N.SOMASEKHAR Dy.CE/Works/CN/BNC, , Dy.CE/North-II/BNC ENGINEERING IRICEN/Pune SPECIAL COURSE ON CONTRACTS ARBITRATION & PROJECT MANAGEMENT, SPECIAL COURSE ON GEO TECH INVESTIGATION & SURVEY 26/08/2019 06/09/2019
12 20/08/2019 MEMORANDUM View Attachment Shri PRADEEP KUMAR Dy.CE/BRIDGES/CN/BNC ENGINEERING NAIR/VADODARA ADVANCED MANAGEMENT PROGRAMME 19/08/2019 30/08/2019
13 29/07/2019 P(CN)672/I/Gaz./Trg. View Attachment Shri K.S.S.V.P.MURTHY RAJU, Shri R.AMARAVELU Dy.CE/Design/CN/BNC, SSE/Design/BNC ENGINEERING IIT/ROORKEE, RDSO/LUCKNOW Recent Advances in Bridge Design and Construction 07/08/2019 09/08/2019
14 29/07/2019 P(CN)672/I/Gaz./Trg. View Attachment Shri LAKSHMAN SINGH CE/CN/UBL ENGINEERING Indian School of Business,Hyderabad 3/2019 Strategic Management Programme 04/08/2019 10/08/2019
15 11/07/2019 P(CN)672/I/Gaz./Training View Attachment Shri B.RAMASUBBAIAH & Shri SHUBHAM SRIVASTAVA Dy.CE/Works/CN/BNC, , XEN/CN/Haveri ENGINEERING RDSO/Lucknow FRQC Course 15/07/19, 21/10/19 19/07/19, 25/10/19
16 11/07/2019 P(CN)672/I/Gaz./Trg./Delegate Fee/Vol.II View Attachment Shri KSSVP MURTHYRAJU, Shri R.AMARAVELU Dy.CE/Design/CN/BNC, SSE/Design ENGINEERING Indian Institute of Technology, Roorkee Recent Advances in Bridge Design and Construction 07.08.2019 09.08.2019
17 25/06/2019 P(CN)672/I/Gaz./Trg. View Attachment Shri T.P.Narayana Rao, Shri Sunny Romana, Shri K.K.Goswami CE/North/CN/BNC, Dy.CE/Survey/CN/BNC, Dy.CE/West-II/CN/BNC ENGINEERING IRICEN/Pune SPECIAL COURSE ON EPC & PPP 01/07/2019 02/07/2019
18 07/06/19 MEMORANDUM View Attachment Shri K S S V P Murthy Raju,Shri Raghavendra Udupa,Shri Sunny Romana,Shri Dhanraj Dy.CE/CN/Design/BNC,SSE/Works/P&D/BNC,Dy.CE/CN/Survey/BNC(Stand bY),SSE/Drawing/West-I/BNC(Stand by) ENGINEERING Secunderabad e-DAS implementation of Software-e-DAS(Drawing Approval System) 20/06/19 21/06/19
19 21/05/2019 P (CN) 262/I/Training View Attachment P Way supervisors P Way supervisors CAO/CN/BNC RVNL Thick Web Switches 23/05/2019 23/05/2019
20 23/04/2019 P(CN)672/I/GAZ/Training View Attachment Shri. Amit Garg & Shri Lakshman singh CE/West/CN/BNC, Dy.CE/Central/CN/BNC ENGINEERING IRICEN/PUNE 7th Workshopon STATE JVs 29/04/19 30/04/19
21 15/04/2019 P (CN) 262/I/TRAINING View Attachment SHRI C N SATHYANARAYANA, SHRI PANKAJ KUMAR, SHRI AJIT KUMAR SSE/WORKS, JE/WORKS DY CE/BRIDGES/CN/BNC RDSO/LUCKNOW FORMATION OF REHABILITATION AND QUALITY CONTROL 29/04/2019 03/05/2019
22 22/03/2019 P(CN)672/I/GAZ/TRG View Attachment 9 Officers Dy.CEs ENGINEERING IRICEN/PUNE Different Courses in different dates 01/05/19 31/10/19
23 22/03/2019 P (CN) 262/I/3/VOL VI (PILOT) View Attachment SHRI ATAL BIHARI MANDAL AND SHRI SEKAPPA CHIKKANNAVAR SSE/P WAY DY CE/BRIDGES/CN/BNC & DY CE/CN/MYS RDSO/LUCKNOW ULTRASONIC TESTING OF RAILS & RAIL WELDS 01/04/2019 26/04/2019
24 14/03/2019 MEMORANDUM View Attachment Smt.Rashmi Gupta, Shri V.Gopal Reddy, Shri S.Sherfudeen, Shri S.Gnanadurai, Shri P.V.V.Satyanarayana, Shri T.S.Chandrashekar, Shri Aman Katyal Dy.CSTE/CN, Dy.CE/G/CN, Dy.CE/Plg./CN, Dy.CMM/CN, Dy.CE/Works/CN, Dy.CE/PP/CN, Dy.CEE/TRD/CN S&T, ENGINEERING, STORES, ELECTRICAL DIVISIONAL OFFICE/BANGALORE FOUNDATION OF EMOTION INTELLIGENCE 15/03/2019 18/03/2019
25 11/03/2019 P (CN) 262/I/TRAINING View Attachment SHRI AMARAVEL R SSE/DESIGNS DY CE/P & D/CN/BNC IRICEN/PUNE MIDAS SOFTWARE 18/03/2019 29/03/2019
26 28/02/2019 P(CN)672/I/GAZ/TRG View Attachment Shri SAURABH SRIVASTAVA, Shri PRADEEP KUMAR Dy.CE/CN/IV/UBL, Dy.CE/Plg./CN/BNC ENGINEERING GEO TECHNICAL ENGINEERING/RDSO/LUCKNOW FORMATION REHABILITATION AND QUALITY CONTROL 04/03/2019 08/03/2019
27 20/02/2019 P (CN) 262/I/3/VOL VII View Attachment SHRI AMARAVEL R SSE/DESIGN DY CE/P & D/CN/BNC IRICEN/PUNE SOFTWARE COURSE (STAAD. PRO) 25/02/2019 01/03/2019
28 19/02/2019 P.(CN)672/I/Gaz/Trg/Pt/IRSE View Attachment Shri SHUBAM PAWAR IRSE/PROBATIONER ENGINEERING Dy.CE/HQ, Dy.CE/CN-I/UBL CENTRALISED TRAINING OF IRSE PROBATIONERS. 18/02/2019 02/03/2019
29 18/02/2019 P(CN)672/I/GAZ/TRG/Vol.IX View Attachment Shri DEVENDRA GUPTA Dy.Chief Engineer ENGINEERING IPWE IPWE SEMINAR AT HYDERABAD 22/02/2019 23/02/2019
30 11/02/2019 No.P(CN)672/I/Gaz/Trg/Vol.IX View Attachment Shri ARUN RAVICHETTU Dy.CPO/CN/BNC PERSONNEL South Central Railway/Secunderabad INNOVATION - WORKSHOPS ON HR MATTERS. 12/02/2019 12/02/2019
31 30/01/2019 P (CN) 262/I/3/VOL VII View Attachment SHRI AMEET KUMAR SSE/WORKS DY CE/NORTH I/CN/BNC IRICEN/PUNE SURVEY 11/02/2019 15/02/2019
32 30/01/2019 No.P(CN)672/I/Gaz/Trg/Vol.IX View Attachment Shri ALOK TIWARI + 7 CE/North/CN/BNC ENGINEERING IPWE IPWE SEMINAR AT HYDERABAD 22/02/19 23/02/19
33 24/01/2019 P(CN)672/I/Gaz/Trg/Delegate Fee/Vol.II View Attachment Shri K.HARIKUMAR Dy.CE/CN/V/UBL ENGINEERING IRICEN/PUNE CONTRACT ARBITRATION & PROJECTS MANAGEMENT 28/01/2019 08/02/2019
34 08/01/2019 P (CN) 262/I/3/VOL VII View Attachment SHRI G M LINGESHWARA AND SHRI NIRANJAN SSE/WORKS DY CE/NORTH I/CN/BNC AND DY CE/CN/PP/UBL IRICEN/PUNE SURVEY 11/02/2019 15/02/2019
35 07/01/2019 P(CN)672/I/GAZ/TRG View Attachment Shri A.KRUPAVARAM, Shri PRADEEP KUMAR Dy.CE/ST/CN/BNC, Dy.CE/CN/Plg./BNC ENGINEERING IRICEN/PUNE PPP & EPC MODE OF CONTRACTS. 15/01/2019 16/01/2019
36 03/01/2019 P (CN) 262/I/TRAINING (SUP)/PL View Attachment SHRI M SURENDRA SWAMY SSE/WORKS DY CE/WEST II/CN/BNC SRCETC/TBM REFRESHER COURSE FOR JE/SSE/WORKS 07/01/2019 22/01/2019
37 02/01/2019 P(CN)672/i/Gaz/Trg/Delegate Fee/Vol.II View Attachment Shri K.K.GOSWAMI, Shri RAMESH CHANDRA Dy.CE/West-II/CN/BNC, Dy.CE/CN/MYS ENGINEERING IRICEN/PUNE CONTRACT ARBITRATION & PROJECTS MANAGEMENT 28/01/2019 08/02/2019
38 01/01/2019 P(CN)672/I/GAZ/TRG/IC View Attachment Shri SHIVANANJAPPA AXEE/CN/BNC ELECTRICAL IRIEEN/NASIK INTEGRATED COURSE (IC-4) 0701/2019 15/02/2019
39 26/11/2018 P(CN)262/I/3/Vol VI (Pilot) View Attachment Mrs.MARY MILAN JOSEPH, Mr.MADHUSUDHAN RANGAIAH SSE/Drg., SSE/Drg. ENGINEERING AT CHENNAI MONITORING OF CENTRAL SECTOR PROJECTS. 27/11/2018 28/11/2018
40 21/11/2018 P(CN)672/I/GAZ/TRG/VOL II View Attachment Shri P.V.V.SATYANARAYANA Dy.CE(Works)/CN/BNC ENGINEERING NAIR/VADODARA COURSE ON TENDERS AND CONTRACTS 26/11/2018 01/12/2018
41 15/11/2018 P (CN) 262/I/3/VOL VI (PILOT) View Attachment SHRI S CHANDRASEKAR, SHRI THAMIZHARASAN, SHRI ATUL KUMAR SRIVASTAV, SHRI KONKA VIJAY KUMAR, SHRI RAJESH KUMAR, SHRI SEKAPPA CHIKKANNAVAR SSE/P WAY DY CE/NORTH/CN/BNC, DY CE/HQ/CN/BNC, DY CE/EAST/CN/BNC, DY CE/CN/MYS, DY CE/CN/DVG, DY CE/CN/III/UBL DIVISIONAL OFFICES SEMINAR ON A T WELDING 17.11.2018 22.11.2018
42 12/11/2018 P (CN) 672/I/GAZ/TRG/VOL IX View Attachment SHRI KONKA VIJAY KUMAR JE/P WAY DY CE/CN/DVG CAMTECH FLUSH BUTT WELDING OF RAILS 14.11.2018 14.11.2018
43 02/11/2018 P (CN) 262/I/TRAINING View Attachment SHRI MURARI LAL MEENA, SHRI RAJESH KUMAR, SHRI KEERTHI KUMAR JE/P WAY, SSE/P WAY, SSE/P WAY DY CE/HQ/CN/BNC, DY CE/CN/III/UBL, DY CE/CENTRAL/CN/BNC IRICEN/PUNE USFD, WELDING & RAIL GRINDING 17/12/2018 28/12/2018
44 12/10/2018 P(CN)672/I/GAZ/TRG View Attachment Shri B.MUNIKRISHNA and Shri K.UMA MAHESH XEN/CN/Genl./BNC, AXEN/CN/Gangavathi ENGINEERING RDSO/KUCKNOW INSPECTION OF ERC 05/11/18 06/11/18
45 10/10/2018 P (CN) 262/I/3/Vol VII View Attachment SHRI C JAGADHISA SAI SSE/WORKS DY CE/BRIDGES/CN/BNC IRICEN/PUNE FABRICATION OF STEEL BRIDGES 22/10/2018 02/11/2018
46 09/10/2018 P (CN) 262/I/TRAINING (SUP)/PL View Attachment SHRI THAMIZHARASAN SSE/DESIGN DY CE/HQ/CN/BNC IRICEN/PUNE POINTS & CROSSING, CURVES & YARDS 22/10/2018 02/11/2018
47 20/09/2018 P(CN)672/I/GAZ/Trg View Attachment Shri B.RAMESH CHANDRA Dy.CE/CN/MYS ENGINEERING IRICEN/PUNE CONTRACT ARBITRATION & PROJECT MANAGEMENT 24/09/2018 05/10/2018
48 19/09/2018 P(CN)672/I/GAZ/TRG/VOL IX View Attachment Shri P.MAHENDER Dy.CE/CN/DVG ENGINEERING IRICEN/PUNE Ethics in Public Goverence 22/09/2018 30/09/2018
49 14/09/2018 P(CN)672/I/GAZ/TRG/VOL IX View Attachment Shri RAVI KALBANDE Dy.CE/East/CN/BNC ENGINEERING IRICEN/PUNE CONTRACT ARBITRATION & PROJECT MANAGEMENT 24/09/2018 05/10/2018
50 05/09/2018 P (CN) 262/I/TRAINING (SUP)/PL View Attachment SHRI GYANDEO PODDAR, SHRI A THIMMAPPAGOWDA, SHRI M T NARAYAN SSE/WORKS CAO/CN/BNC IRICEN/PUNE CONCRETE TECHNOLOGY 01/10/2018 12/10/2018
51 04/09/2018 P (CN) 262/I/3/Vol VII View Attachment SHRI CHETAN K S AND SHRI RANJIT KUMAR SHARMA JE/WORKS AND SSE/WORKS CAO/CN/BNC SRCETC/TBM SOIL MECHANIC AND FOUNDATION 06/09/2018 08/09/2018
52 04/09/2018 P (CN) 262/I/3/Vol VI (PILOT) View Attachment SHRI SAMUDRAVEL SSE/P WAY CAO/CN/BNC IRICEN/PUNE TRACK MANAGEMENT SYSTEM 24/09/2018 28/09/2018
53 31/08/2018 P (CN) 262/I/3/Vol VI (PILOT) View Attachment SHRI M MOHANRAJ SSE/WORKS CAO/CN/BNC CAMTECH/GWALIOR FIELD PROCEDURE OF NON DESTRUCTIVE TESTING OF CONCRETE 04.09.2018 04.09.2018
54 29/08/2018 P(CN) 262/I/Training View Attachment SHRI SURENDRAN A PILLAI SSE/P WAY DY CE/CN/I/IBL IRICEN/PUNE LONG WELDED RAILS 10/09/2018 21/09/2018
55 28/08/2018 P(CN)672/I/GAZ/TRG/VOL IX View Attachment Shri P.MAHENDER & Shri K.RAJANNA Dy.CE/CN/DVG, AXEN/CN/East/BNC ENGINEERING IRICEN/PUNE SPECIAL COURSE ON RAILWAY FORMATION & GEOTECHNICAL INVESTIGATION 17/09/2018 20/09/2018
56 28/08/2018 MEMORANDUM View Attachment Shri H.RAGHAVENDRA Dy.CPO/CN/BNC PERSONNEL AT JAPAN HIGH SPEED RAIL (HSR) TRAINING PROGRAMME 2018-19 BATCH-2 03/09/2018 15/09/2018
57 21/08/2018 P (CN) 262/I/TRAINING (SUP)/PL View Attachment SHRI SEKAPPA CHIKKANNAVAR SSE/P WAY DY CE/CN/MYS IRICEN/PUNE POINTS & CROSSING, CURVES & YARDS 27/08/2018 07/09/2018
58 20/08/2018 P (CN) 262/I/3/Vol VI (PILOT) View Attachment SHRI SURENDRA SWAMY SSE/WORKS DY CE/HQ/CN/BNC IRICEN/PUNE SURVEY (WORKS), ESTIMATES, CONTRACT PLANNING AND ITS MANAGEMENT 27/08/2018 07/09/2018
59 14/08/2018 P(CN)672/I/GAZ/TRG/DF/VOL II View Attachment Shri SHOBNATH,Shri B.RAMESH CHANDRA, Shri LAKSHMAN SINGH, Shri K.V.S.S.P. MURTHURAJU, Shri SAURABH SRIVASTAVA Dy.CE/CN-II/UBL, Dy.CE/CN/MYS, Dy.CE/Central/CN/BNC, Dy.CE/Survey & Design/CN/BNC, Dy.CE/CN-IV/UBL ENGINEERING IRICEN/PUNE MODERN SURVEYING 20/08/2018 24/08/2018
60 14/08/2018 P (CN) 262/I/TRAINING View Attachment SHRI ATAL BIHARI MANDAL, SHRI SEKAPPA CHIKKANNAVAR, SHRI T JEYAKUMAR, SHRI KUMMURU NARASIMHA REDDY, SHRI SHAIK MAHABOOB BASHA S P WAY CAO/CN/BNC RDSO, LUCKNOW ULTRASONIC TESTING OF RAILS & RAIL WELDS 03/12/2018 28/12/2018
61 07/08/2018 P (CN) 262/I/3/Vol VII View Attachment SHRI PANKAJ KUMAR, SHRI SYED USMAN, SHRI M R NARAYAN SSE/WORKS DY CE/BRIDGES/CN/BNC, DY CE/CENTRAL/CN/BNC, DY CE/III/UBL IRICEN/PUNE FORMATION 10.09.2018 21.09.2018
62 03/08/2018 P (CN) 262/I/TRAINING (SUP)/PL View Attachment SHRI THAMIZHARASAN, SHRI SAMUDRAVEL SSE/P WAY DY CE/HQ/CN/BNC, DY CE/CN/I/UBL IRICEN/PUNE USFD, WELDING & RAIL GRINDING 06/08/2018 17/08/2018
63 19/07/2018 P(CN)672/I/Gaz/Trg/DF/Vol.II View Attachment P R S Raman CE/East/CN/BNC CAO/CN/BNC IRICEN/Pune Seminar for Chief Engineer/TP 16/08/2018 17/08/2018
64 21/06/2018 P(CN)672/I/Gaz/Trg/Vol.II View Attachment B Ramesh Chandra, S B Bankapur, B Hampanna Dy.CE/CN/MYS, XEN/CN/UBL, AXEN/CN/TK MYS, UBL, BNC IRICEN/Pune Construction Engineers 09/07/2018 20/07/2018
65 21/06/2018 P(CN)672/I/Gaz/Trg/Vol.II View Attachment T S Chandrashekar Dy.CE/PP/CN/UBL UBL NAIR/Vadodara Programme on Arbitration 25/06/2018 27/06/2018
66 21/06/2018 P(CN)672/I/GAZ/Trg/VOLII View Attachment Shri D.VIJAYA BHASKAR AXEN/CN/North/BNC Dy.CE/CN/North/BNC IRICEN/Pune CONSTRUCTION ENGINEERS 09/07/2018 20/07/2018
67 20/06/2018 P(CN)672/I/Gaz/Trg/Vol.IX View Attachment M Vijaya Kumar Dy.CE/North - II/CN/BNC CAO/CN/BNC IRICEN/Pune PPP & EPC 05/07/2018 06/07/2018
68 24/05/2018 P (CN) 262/I/3/Vol VI (PILOT) View Attachment SHRI M A GOPIKRISHNA, SHRI ARUN RATHOD, SHRI JOHN SOLAMON SSE/WORKS, JE/WORKS, JE/WORKS DY CE/EAST/CN/BNC, DY CE/WEST I/CN/BNC, DY CE/CN/DVG IRICEN/PUNE BUILDING CONSTRUCTION & MAINTENANCE 11/06/2018 22/06/2018
69 21/05/2018 P (CN) 262/I/3/Vol VI View Attachment M T NARAYANA SSE/WORKS DY CE/CN/III/UBL IRICEN/PUNE FORMATION 28/05/2018 08/06/2018
70 11/05/2018 LETTER NO P (CN) 262/I/3/VOL VI View Attachment KONKA VIJAY KUMAR JE/P WAY DY CE/CN/DVG IRICEN/PUNE LONG WELDED RAILS 14/05/2018 25/05/2018
71 11/05/2018 P (CN) 262/I/3/Vol VI View Attachment K B BASAVARAJAPPA, AJITH KUMAR, HIMANSHU KUMAR JE/WORKS DY CE/V/CN/UBL, DY CE/WEST I/CN/BNC, DY CE/CN/DVG IRICEN/PUNE FORMATION 28/05/2018 08/06/2018
72 07/05/2018 LETTER NO P(CN) 672/I/Gaz/Trg/Pt/IRSE View Attachment SHRI KHAN HAFIZUR REHMAN, SHRI ABHISHEK KUMAR, SHRI HANSRAJ IRSE PROBATIONERS CAO/CN/BNC CONSTRUCTION UNIT/BNC 1) PLANNING, ESTIMATION & MISC 2) ROB & RUB 3) DOUBLING WORKS 4) NEW LINE WORKS 07/05/2018 02/06/2018
73 04/05/2018 LETTER NO P(CN) 262/I/Training View Attachment SHRI SANDEEP KUMAR JE/WORKS DY CE/BRIDGES/CN/BNC SRCETC/TBM REFRESHER COURSE FOR JE/SSE (WORKS) 07/05/2018 19/05/2018
74 03/05/2018 Letter No.P(CN)672/I/Gaz/Trg View Attachment Shri Saurabh Srivastava Dy.CE/CN/IV/UBL DY.CPO/CN/BNC NAIR, Vadodara Programme on Arbitration 07/05/2018 09/05/2018
75 27/04/2018 test View Attachment test test test test test 01/10/2018 06/10/2018
76 16/04/2018 View Attachment M.V.CHALAPATHI RAO DY.CE/CN/DVG DY.CE/ CN/O/DVG IRICEN/PUNE SPECIAL COURSE ON POINTS & XINGS & YARDS (T3) 23/04/2018 27/04/2018
77 11/04/2018 View Attachment SYED TANWEER HUSSAIN, D SUDHAKAR, ASHOK K MUDAGAUDER SSE/WORKS, JE/WORKS, SSE/WORKS DY CE/WEST I/CN/BNC, DY CE/PP/CN/UBL, DY CE/I/CN/UBL IRICEN, PUNE FABRICATION OF STEEL BRIDGES & CRANE WORKING 23/04/2018 04/05/2018
78 10/04/2018 View Attachment PRAVEEN P JE/WORKS DY CE/CN/DVG RDSO/LUCKNOW FORMATION REHABILITATION AND QUALITY CONTROL 02/07/2018 06/07/2018
79 10/04/2018 View Attachment V SREENIVASAN SSE/WORKS DY CE/III/CN/UBL RDSO/LUCKNOW FORMATION REHABILITATION AND QUALITY CONTROL 02/07/2018 06/07/2018
80 10/04/2018 View Attachment LAXMIKANTH NAIK JE/WORKS DY CE/II/CN/UBL RDSO/LUCKNOW FORMATION REHABILITATION AND QUALITY CONTROL 28/05/2018 01/06/2018
81 10/04/2018 View Attachment SANTHOSH KUMAR SHA JE/WORKS DY CE/CN/DVG RDSO/LUCKNOW FORMATION REHABILITATION AND QUALITY CONTROL 24/09/2018 29/09/2018
82 10/04/2018 View Attachment SHASHIDHAR B S SSE/WORKS DY CE/III/CN/UBL RDSO/LUCKNOW FORMATION REHABILITATION AND QUALITY CONTROL 24/09/2018 29/09/2018
83 22/03/2018 View Attachment JAYAKUMAR T SSE/P WAY DY CE/EAST/CN/BNC SRCETC/SR/TBM LWR 19/02/2018 21/02/2018
84 20/03/2018 View Attachment DHAN RAJ SSE/DESIGN DY CE/DESIGN/BNC SRCETC/SR/TBM PROJECT SAKSHAM FOR JE/SSE/D & D 02/04/2018 04/04/2018
85 16/03/2018 View Attachment DEEPAK RAJ SSE/P WAY DY CE/EAST/CN/BNC SRCETC/SR/TBM RAIL/WELD FAILURES 19/03/2018 21/03/2018
86 09/03/2018 View Attachment I V A VEERABADRA RAO SSE/BRIDGES DY CE/NORTH II/BNC IRICEN, PUNE TUNNELING 09/04/2018 13/04/2018
87 09/03/2018 View Attachment NIRANJAN JE/WORKS DY CE/PP/CN/UBL IRICEN, PUNE SAFETY AT TRACK WORKSITE & CRANE WORKING 26/03/2018 29/03/2018
88 23/02/2018 View Attachment B SENTHIL KUMAR SSE/WORKS DY CE/EAST/CN/BNC IRICEN, PUNE BUILDING CONSTRUCTION AND MAINTENANCE 26/02/2018 03/03/2018
89 14/02/2018 View Attachment M SURENDRA SWAMY SSE/WORKS DY CE/WEST II/CN/BNC SRCETC/SR/TBM PROJECT SAKSHAM TRAINING 19/02/2018 21/02/2018
90 08/02/2018 View Attachment NIRANJAN JE/WORKS DY CE/PP/CN/UBL IRICEN, PUNE CONTRACT MANAGEMENT 12/02/2018 16/02/2018
91 07/02/2018 View Attachment RAVINDRANATH SHINDE JE/WORKS DY CE/EAST/BNC SRCETC/SR/TBM REFRESHER COURSE 12/02/2018 24/02/2018