ತರಬೇತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕ್ರ.ಸಂ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು ಲಗತ್ತು ಅರ್ಹತೆ ಅವಧಿ ನಿಂದ ಗೆ
1 SBC DIVN, MYS DIVN, UBL DIVN. SEMINAR ON A.T.WELDING. View Attachment TRACK MAINTAINERS 2 DAYS. 17/11/2018 18/11/2018
2 IRICEN ,PUNE Railway Construction Constructors Engineers View Attachment Contractors Engineers 1 week 01/10/2018 06/10/2018
3 IRICEN, PUNE FABRICATION OF STEEL BRIDGES & CRANE WORKING View Attachment JE/SSE/WORKS & BRIDGE 2 WEEKS 23/04/2018 04/05/2019
4 IRICEN, PUNE TUNNELING View Attachment SSE/JE (WORKS & BRIDGES) 1 WEEK 23/04/2018 27/04/2018
5 IRICEN, PUNE MECHANIZED TRACK - MAINT, RENEWALS & TMo View Attachment SSE/JE (P WAY) 2 WEEKS 09/04/2018 20/04/2018
6 IRICEN, PUNE TUNNELING View Attachment SSE/JE (WORKS & BRIDGES) 1 WEEK 09/04/2018 13/04/2018
7 IRICEN, PUNE SAFETY AT TRACK WORKSITE & CRANE WORKING View Attachment SSE/WORKS & BRIDGE 1 WEEK 26/03/2018 29/03/2018
8 IRICEN, PUNE RAIL WHEEL INTERACTION View Attachment SSEs 2 WEEKS 26/03/2018 05/04/2018
9 SRCETC/SR/TBM TRACK MACHINE MANAGEMENT View Attachment SSE/JE (P WAY) 1 DAY 24/03/2018 24/03/2018
10 SRCETC/SR/TBM RAIL/WELD FAILURES View Attachment JE/SSE/P WAY 3 DAYS 19/03/2018 21/03/2018
11 IRICEN, PUNE PSC CONSTRUCTION WITH CRANE WORKING View Attachment SSE/JE (WORKS & BRIDGES) 1 WEEK 05/03/2018 09/03/2018
12 IRICEN, PUNE LONG WELDED RAILS View Attachment JE/SSE/P WAY 1 WEEK 05/03/2018 09/03/2018